Arkisto kohteelle kesäkuu 2010

Gnostilaisten Paavali-argumentti

kesäkuu 28, 2010

Paavalin juhlan aaton kunniaksi kirjoitan lyhyesti Barcelonasta Paavali-aiheisen artikkelin. Olen mietiskellyt viime aikoina gnostilaisten suurinta Paavali-argumenttia, 2. Kor. 4:4:n sanoja, joidenka mukaan “tämän maailman jumala on sokaissut” uskottomien mielet, “niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva”.

Teksti vaikuttaa opettavan kahta Jumalaa, pahaa luojajumalaa ja Kristuksessa paljastettua tosi Jumalaa. Paavali ei kuitenkaan ole gnostilainen, tulkinta ei sovi lainkaan seuraavaan kontekstiin. Jo kaksi jaetta alempana 2. Kor.:n 4 luku opettaa: “Sillä Jumala, joka sanoi: “Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.” (2. Kor. 4:6)

Paavali todistaa siis suoraan gnostilaista uskoa vastaan julistaessaan Luoja-Jumalan olevan se Jumala, joka nyt valaisee mielemme Kristuksen kirkkaudella. On vain yksi Jumala, Kristuksen Jumala ja maailman Jumala. 2. Kor. 4:4:n ilmaisu on tulkittava toisella tavalla, joka sopii luvun kontekstiin. Yhden suositun tulkinnan mukaan Paavali kutsuu Saatanaa “tämän maailman Jumalaksi”. Muitakin vaihtoehtoja on, joihin voidaan palata tuonnempana.

Gnosiksen paluu

kesäkuu 21, 2010

Käsitys “yhtenäisestä”, “yhdestä” tai “yhteisestä” kirkosta ennen vuotta 1054 on parhaillaan yksinkertaistus ja pahimmillaan harha. Kristinuskon erilaisia tulkintoja on ollut tarjolla alusta saakka, ja erot muodostuivat kirkko(j)a jakaviksi jo aivan alussa.

Kiista kristinuskon todellisesta sisällöstä kukoisti jo ajanlaskumme toisella vuosisadalla, kun vastakkain olivat kirkkoisät ja gnostilaiset. Perinteisesti kaikki kristityt ovat olleet yhtä mieltä siitä, että gnostilaisuus oli epäkristillinen harha.

Gnostilaisuuden sisällöstä

Gnostilaisuuden sisältö paljastaa, miksi kukaan Raamattuun ja Kolminaisuuteen uskova nykykristitty ei voi pitää gnostilaisuutta todellisena kristinuskona. Gnostilaiset uskoivat kaikenlaisiin aioneihin ja emanaatioihin, joista lopulta tuli Demiurgi, Luoja-Jumala. Sen sijaan Kristuksen Isä oli toinen Jumala kuin Vanhan testamentin Luoja-Jumala.

Ihmiset ovat syntymänsä perusteella kolmessa ryhmässä, fyysiset, psyykkiset ja pneumaattiset. Ensimmäiset eivät voi pelastua, toisiin kuuluvat tavalliset kirkon jäsenet, ja heillä on vapaus valita, kolmanteen taas kirkon valaistuneet eliittijäsenet eli pelastuvat gnostilaiset.

Gnostilaisilla oli ylimääräinen salainen sakramentti, “lunastus”, heillä oli väitettyä salaista tietoa apostoleilta (jonka mukaan Luoja-Jumala ei ollut Jeesuksen Isä), he väheksyivät ruumiillisuutta ja sallivat sen takia tavallisilta kristityiltä kiellettyjä moraalittomuuksia.

Valheellinen tieto

Gnostilaisuus tulee kreikan sanasta gnosis, joka tarkoittaa tietoa. Jo 2. kirje Timoteukselle kirjoittaa valheellisesti “tiedoksi” kutsuttua oppia vastaan. Toisen vuosisadan lopulla kirkkoisä Irenaeus sai tästä inspiraation viisiosaisen antignostilaisen teoksensa nimeen.

Irenaeus oli apostoli Johanneksen opetuslapsen piispa Polykarpoksen opetuslapsi. Hän tukeutui argumentaatiossaan aiempien kristittyjen kuten Klemens Roomalaisen, Ignatios Antiokialaisen, Hermaan ja Justinos Marttyyrin kirjoituksiin.

Olen valmistelemassa tutkimussuunnitelmaa väitöskirjaa varten Irenaeuksen argumentaatiosta gnostilaisia vastaan ja erityisesti Paavali-tulkinnan osuudesta tässä kiistassa. Jo tässä varhaisessa vaiheessa kiistasta on paljastunut erikoisia yksityiskohtia.

Protestanttisuuden paluu - minne?

Protestantismi esitti jo varhaisessa vaiheessa olevansa paluu varhaisen kirkon todelliseen katoliseen uskoon, kirkkoisien uskoon, ensimmäisten “yhteisen kirkon ajan” konsiilien uskoon, joka oli turmeltu keskiajalla.

Gnostilaiskiistan tutkiminen on kuitenkin paljastanut mielenkiintoisia yhtymäkohtia nimenomaan gnostilaisuuden ja protestantismin välillä. Onko protestantismi sittenkin paluuta gnostilaisuuteen eikä kirkkoisiin?

Jos protestantit ovat katolisen kirkon kanssa samaa mieltä siitä, että kirkkoisät olivat oikeassa ja gnostilaiset väärässä, kuinka he voivat oikeuttaa olemassaolonsa, jos kirkkoisien argumentit gnostilaisia vastaan ovatkin yhtä lailla argumentteja heitä itseään vastaan?

Esimerkkejä

Tämän alustavan teesin tarjoan tässä vaiheessa vain mietittäväksi muutaman esimerkin kera. Ensiksi Marcionin eräs pääajatus oli tiukka lain ja evankeliumin erottaminen - samoin Luther - kun taas Irenaeus puolusti vahvasti lain ja evankeliumin ykseyttä.

Toiseksi gnostilaisten näkemys kirkosta oli hengellinen, kun taas kirkkoisien argumentti oli jatkuvasti näkyvän kirkon ykseys, apostolinen traditio, piispojen suksessio, presbyteerien auktoriteetti. Gnostilaisten tavoin protestantit nostivat uskomuksensa näkyvää hierarkiaa vastaan.

Gnostilaisten näkemys pneumaattisten pelastusvarmuudesta muistuttaa myös kalvinistista ja myöhemmin evankelikaalista “kerran pelastettu, aina pelastettu” -oppia. Tähän liittyy negatiivinen kuva pahasta luomakunnasta ja materiasta, jolla on seurauksia sakramentologiaan.

Ignatios ja Irenaeus puolustivat Kristuksen ja uskovien ruumiillista ylösnousemusta ja linkittivät tähän eukaristian, jossa Kristus antaa meille ruumiinsa syötävksi lupauksena ylösnousemuselämästä.

Jos siirrytään tunnustuksellisesta ajasta nykyaikaan, on protestanttisuus mennyt yhä enemmän gnostilaiseen suuntaan. Gnostilaiset nimittäin sallivat naisten toimia pyhissä viroissaan, kun taas Tertullianus vastusti tätä kiivaasti. Ja jos kerran ruumiin teot eivät voi vaikuttaa kielteisesti hengen pelastukseen, homoaktitkin ovat suotavia.

Mietinnän paikka

Siltä varalta, että gnostilaisuus alkaisi jotakuta kristittyä tässä vaiheessa viehättää, on muistettava, että gnostilaiset kielsivät Kristuksen kärsineen ja kuolleen ristillä. Heidän mukaansa Kristus nauroi taivaassa, kun tyhmät kristityt luulivat tapettua Jeesusta Kristukseksi.

Monet nykytutkijat yrittävät selittää gnostilaisuuden olleen vain vaihtoehtoinen kristillisyyden muoto. Termeistä oikeaoppisuus, harhaoppi ja gnostilaisuus halutaan luopua. Ei haluta tunnustaa, että apostolit oikeasti opettivat ja auktorisoivat tiettyjä henkilöitä.

Gnostilaisuus tekee paluuta. Suomeenkin on perustettu gnostilaisuuden seura - gnosis.fi. Islamilaiset apologeetat ovat innostuneet gnostilaisista yrittäessään todistaa alkuperäisten kristtityjen kieltäneen Jeesuksen ristinkuoleman. Da Vinci-koodi herkuttelee gnostilaisuudella kirkkoa vastaan.

Kristityillä on mietinnän paikka. Katolilaisilla ei ole mitään pelättävää, mutta faktat on tunnettava. Protestanttien sopii miettiä tarkkaan, kummalla puolella he todella ovat ja haluavat olla - kirkkoisien vai gnostilaisten. Gnosista vastaan kun tehoaa ainoastaan katolinen lääke.

Helsingin piispasta

kesäkuu 14, 2010

Uusi piispanvaali herätti kovin erilaisia tunteita Helsingissä ja koko Suomessa. Nyt on Helsinkiin ja Suomeen valittu ensimmäinen naispuolinen luterilainen piispa, Irja Askola. Valinta panee yhden jos toisenkin miettimään.

Eräs evankelisen herätysliikkeen ystävä pohti, pitäisikö sitä ryhtyä luterilaiseksi sedevakantistiksi. Naispappeuden vastustajille naispiispa luo uudenlaisen ongelman. Aiemmin saatettiin kieltää naisten virka, nyt joudutaan kieltämään oman paimenen ja kaitsijan virka.

Piispa ja kirkko

Kuinka naispappeutta vastustava luterilainen voisi johdonmukaisesti pysyä Helsingin hiippakunnassa? Kirkon järjestyksen mukaan hänen tulisi olla piispansa alainen, mutta hänen oma uskonsa ei salli ajatella, että tuolla niin sanotulla piispalla olisi mitään virkaa tai valtaa.

Jos kieltää piispan, on vaikea olla kieltämättä myös tuon piispan kirkkoa, joka on hänet valtaan asettanut. Voiko tätä kirkkoa enää pitää todellisena paikalliskirkkona?

Ortodoksinen kirkko on ottanut tiedon naispiispan valinnasta avosylin vastaan. Yhteistyöhön ollaan valmiita. Sen sijaan katolinen kirkko Suomessa on rohkeasti julkaissut pettymyksensä valinnasta.

Kohti näkyvää yhteyttä?

Luterilaiset ja katolilaiset ovat viime aikoina käydyn dialogin perusteella Suomessa ja Ruotsissa erityisen lähellä toisiaan, ja ekumeenisena tavoitteena on ollut näkyvä ykseys. (ks. uusi dialogiraportti Vanhurskauttaminen kirkon elämässä, 2010).

Tässä valossa luterilainen kirkko on hyvin kaksijakoisesti yrittänyt miellyttää kahta vastakkaista suuntaa samaan aikaan, kun toisaalta sanotaan pyrittävän näkyvään ykseyteen katolisen kirkon kanssa, ja toisaalta valitaan naispiispa ja kuljetaan kohti homosuhteiden siunaamista.

Kutsu paimenen laumaan

Kuka siis on todellinen Helsingin piispa? Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja kaikki uskolliset luterilaiset tunnustavat katolisen kirkon viran, mutta katolinen kirkko ei voi tunnustaa naispiispan virkaa, kuten eivät monet tunnustukselliset luterilaisetkaan.

Näin ollen siis Teemu Sippo SCJ on todellinen Helsingin piispa, Jumalan seurakunnan laillinen ja virallinen kaitsija. Kenties monilla luterilaisilla kaikuu jo omantunnon kutsu erota näkyvästä ja julkisesta skismasta ja liittyä universaalin Jumalan kirkon kanssa täydessä yhteydessä olevan paimenen alaisuuteen.

Pro gradu ja publiikkipuhe

kesäkuu 7, 2010

Maanantaina tasan viikko sitten valmistuin teologian maisteriksi. Postaan tässä pro gradu -työni Paavali-aineiston käytöstä Katolisen kirkon katekismuksessa ja sitä tiivistävän Powerpoint-esityksen, jonka pidin 3.6. p. Henrikin katolisessa katedraaliseurakunnassa. Lisäksi postaan puheen, jonka pidin 31.5. publiikissa valmistuneiden puolesta.

gradu

PaavaliKKK

puhe


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: