Kategoria-arkisto: ‘Luther ja luterilaisuus’

Benedictus XVI:n Regensburgin puhe

syyskuu 16, 2013

Tämä artikkeli perustuu Athenis Finlandiae -tapahtumassa Jyväskylässä 14.9.2013 pitämääni luentoon aiheesta Joseph Ratzingerin/Benedictus XVI:n ajatuksia antiikista, keskiajasta ja latinasta. Luennon Powerpointit voi ladata tästä.

Paavi Benedictus XVI:n Regensburgin yliopistossa vuonna 2006 pitämä puhe aiheutti valtaisan mediakohun. Tässä en halua käsitellä kohua vaan puheen pääteemaa, joka on ollut yksi Joseph Ratzingerin/paavi Benedictuksen intellektuaalisen projektin keskeisistä ajatuksista vuosikymmenien ajan aina hänen viimeiseen, paavi Franciscuksen nimellä julkaistuun kiertokirjeeseensä Lumen Fidei asti.

Uskon rationaalisuus

Benedictus XVI aloittaa puheensa (jonka nimi on Usko, järki ja yliopisto) muistelemalla omaa yliopistouraansa. Hän kertoo, kuinka Bonnin yliopistossa oli tapana järjestää vuosittain akateeminen päivä, dies academicus, jossa eri tiedekuntien ja oppiaineiden professorit kokoontuivat yhteen keskenään ja opiskelijoiden kanssa vaihtamaan ajatuksia. Tässä yliopiston idea muuttui koetuksi todellisuudeksi.

Suomen sana yliopisto ei välitä samaa kuin latinan universitas, joka merkitsee kokonaisuutta - opettajien, tutkijoiden, tieteenalojen kokonaisuutta. Tämä kokonaisuus tuli lihaksi akateemisessa päivässä - eri alojen ihmisiä yhdisti yhteinen rationaalisuus ja vastuu tuon rationaalisuuden oikeasta käytöstä. Teologialla oli yleisesti hyväksytty paikka muiden tieteiden joukossa, vaikka jotkut eivät voineetkaan jakaa sitä uskoa, jonka rationaalisuutta teologia tutki.

Benedictus XVI tuli ajatelleeksi uskon rationaalisuuden teemaa lukiessaan jokin aika ennen Regensburgin luentoa keskiaikaista dialogia bysanttilaisen keisarin Manuel II Palaiologoksen ja oppineen persialaisen välillä. Tässä dialogissa keisari esittää argumentin uskon väkivaltaista levittämistä vastaan sillä perusteella, että se on Jumalan luonnon vastaista ja järjetöntä. Usko syntyy sielusta eikä ruumiista, joten uskon levittämiseksi tarvitaan hyviä järkisyitä ja vakuuttavia perusteluja, ei miekkaa.

1300-luvun lopussa käydyn dialogin modernin laitoksen toimittaja kommentoi, että kreikkalaisen filosofian muovaamalle bysanttilaiselle keisarille Jumalan rationaalisuus on itsestäänselvyys, mutta islamilaiselle oppineelle Jumala on niin transsendenttinen, ettei hän ole sidottu mihinkään kategorioihimme, edes järkevyyteen: hän voisi teoriassa vaikka käskeä palvomaan epäjumalia, ja silloin se olisi oikein. Tämä johtaa paavin asian ytimeen: onko Jumalan rationaalisuus vain kreikkalainen idea, vai onko se myös totuus?

Uskon ja filosofian harmonia

Nyt Benedictus XVI pääsee suosikkiaiheeseensa. Hän esittää, että raamatullisen uskon ja parhaan kreikkalaisen filosofian välillä on syvä harmonia. Tärkein todiste tästä on Joh. 1:1, jonka mukaan alussa oli Logos. Logos ei merkitse vain sanaa vaan myös järkeä, siitä tulee myös sana “logiikka”. Tämän Logoksen Uusi testamentti julistaa Jumalaksi.

Toinen paavin suosikkikohta on Ap.t. 16:6–10, jossa Jumala estää Paavalia julistamasta sanaa Aasiassa ja antaa hänelle näyn, jossa eurooppalainen mies kutsuu hänet omalle mantereelleen julistamaan evankeliumia: “Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä!” (Ap.t. 16:9) Jos Luukas tulkitsee, että kaitselmus vei Paavalin evankelioimaan Eurooppaa, niin Benedictus XVI tulkitsee edelleen, että kaitselmus sai aikaan hellenistisen filosofian ja juutalais-kristillisen uskon hedelmällisen kohtaamisen.

Itse asiassa tämä kohtaaminen tai sen valmistelu palautui jo Vanhan testamentin aikaan, jolloin Israelin uskossa ja hellenistisessä ajattelussa oli nähtävissä samansuuntainen prosessi. Siinä missä kreikkalaiset filosofit kyseenalaistivat monet mytologiset pakanajumalat ja siirtyivät kohti monoteismiä, Israelin Jumala ilmoitti itsensä sinä, joka ON, ja pian Israel julisti hänet taivaan ja maan ainoaksi tosi Jumalaksi.

Israelin uskon ja kreikkalaisen ajattelun kohtaaminen näkyy myös Vanhan testamentin kääntämisessä kreikaksi (Septuaginta) sekä Vanhan testamentin deuterokanonisessa viisauskirjallisuudessa. Näin ollen Israelin uskon ja Kreikan filosofian kohtaaminen ei ole kristinuskolle vieras vaan sen sisäinen prosessi, ja keisari saattoi sanoa aivan kristillisen uskon sydämestä: jos joku ei toimi syn logo (logoksen kanssa, järkevästi), hän toimii Jumalan luonnon vastaisesti.

Voluntarismi ja dehellenisaatiot

Benedictus XVI tunnustaa rehellisyyden nimissä, että kristinuskossakin on suuntaus, joka tulee hyvin lähelle edellä kuvattua islamilaista transsendenttista jumalakäsitystä. Keskiaikaisen fransiskaaniteologi Duns Scotuksen voluntarismin mukaan voimme tuntea vain Jumalan ilmoitetun tahdon, jonka takana on Jumalan vapauden alue. Jumala olisi voinut määrätä aivan erilaisen moraalin niin tahtoessaan.

Lisäksi Benedictus XVI esittelee kolme suurta “dehellenisaation” vaihetta kristinuskon historiassa. Ensimmäinen näistä on Lutherin reformaatio (1500-luku), toinen Harnackin edustama liberaaliteologia (1800-1900-luku), kolmas nyt meneillään oleva kulttuuripluralismi (1900-2000-luku). Kun Benedictus esittelee vastakkaiset kannat, hän tekee sen syvästi kriitikkoja ymmärtäen.

Lutherin aikana usko näyttäytyi vain osana vierasta filosofista systeemiä. Vapauttaakseen uskon vankilastaan Luther esitti sola scriptura -periaatetta, jonka tarkoituksena oli palata alkuperäiseen ja puhtaaseen ilmoitettuun Sanaan. Luther ei kuitenkaan osannut ennakoida, kuinka radikaalisti myöhemmät sukupolvet veisivät samaa projektia eteenpäin. Uskosta ja järjestä tuli pian toistensa vastakohtia.

Harnack halusi vapauttaa kristinuskon kaikesta myöhemmästä filosofis-teologisesta painolastista, modernille ihmiselle sopimattomista yliluonnollisista aineksista kuten Jeesuksen jumaluudesta ja kolminaisuusopista. Teologia nähtiin historiatieteenä, jonka tarkoitus oli päästä käsiksi mieheen nimeltä Jeesus. Teologian historiallisuudella perusteltiin myös sen paikkaa yliopistossa tieteiden joukossa.

Nyt meneillään oleva kulttuuripluralistinen dehellenisaatio näkee hellenisaation kristinuskon varhaisena inkulturaationa. Se ei kuitenkaan ole normatiivinen muille kulttuureille, joiden pitäisi saada toteuttaa oma inkulturaationsa suoraan alkuperäisen Uuden testamentin sanoman pohjalta.

Benedictuksen vastaus

Voluntarismiin paavi sanoo, että emme tee Jumalasta yhtään sen jumalallisempaa työntämällä häntä kauas pois tuntemattomaan. Todellinen Jumala on se, joka on ilmoittanut olevansa Logos.

Lutherin sola scriptura -huoleen vastaa Ratzingerin habilitaatiotyö Bonaventuran (toisen keskiaikaisen fransiskaaniteologin) revelaatio-opista. Revelaatio eli apokalypsis tarkoittaa hunnun poistamista, mutta hunnun takana olevat kasvot eivät paljastu kenellekään, ellei revelaatiolla ole vastaanottajaa. Revelaatio edeltää tekstiä, se on historiallinen tapahtuma, Sanan itseilmoitus, joka myöhemmin talletetaan kirjaan mutta joka kuitenkin on aina enemmän kuin pelkkä kirja.

Ratzinger vaikutti Vatikaanin II konsiilin revelaatio-oppia käsittelevään dokumenttiin Dei Verbum, jonka mukaan revelaatiolla ei ole kahta lähdettä (“Raamattu ja traditio”) vaan yksi lähde, Jumalan Sana, joka välittyy sekä kirjallisesti että suullisesti. Ratkaisu vastaa Lutherin huoleen alkuperäisen itsensä ilmoittavan Sanan keskeisyydestä. Scriptura ei kuitenkaan ole sola, vaan yhdessä kirkon “ymmärtävän subjektin” kanssa.

Harnackin liberalismi jättää kristinuskon entisestä identiteetistä jäljelle vain palasia. Se rajoittaa perusteettomasti tieteen ulkopuolelle ihmiselle ominaiset perimmäiset kysymykset mukaan lukien kysymyksen Jumalasta. Positivismi tekee uskosta ja etiikasta subjektiivisen yksityisasian, jolla ei enää ole yhteisöä luovaa voimaa.

Benedictus XVI ei halua kääntää kelloa takaisin vaan hyväksyy kiitollisena modernin ajan kehityksen hyödylliset aspektit. Totuuden etsimisen eetos tieteessä on vahvasti kristillinen periaate. Tieteen liian kapea määrittely alentaa kuitenkin lopulta ihmisen itsensä. Tiede olettaa maailman rationaalisuuden, luonnon matemaattisuuden, muttei selitä sitä. Se jättää avoimen kysymyksen, johon voi vastata vain filosofian ja teologian keinoin.

Teologialla on autenttinen paikka tieteiden joukossa nimenomaan teologiana eli uskon rationaalisuuden tutkimisena.  Ihmiskunnan uskonnollisen kokemuksen kuunteleminen on teologialle ja filosofialle tiedon lähde, ja olisi vakavaa totuuden etsinnän rajoittamista sulkea ne objektiivisen rationaalisuuden ulkopuolelle.

Uskontojen moninaisuus ja filosofien erimielisyydet eivät ole sen kummallisempi ilmiö kuin tiedemiesten ja tutkijoiden erimielisyydet kaikilla muillakin tieteenaloilla. Erimielisyydet eivät saa johtaa luovuttamiseen – päinvastoin: mietitään, argumentoidaan, testataan!

Viimeiseen dehellenisaatiopyrkimykseen Benedictus XVI vastaa muistuttamalla siitä, että dehellenisaatio on jo VT:n ja UT:n sisäinen prosessi, eikä sitä voi välttää. Tietenkään kaikkea kreikkalaista ei tarvitse inkulturoida, mutta perustavanlaatuinen päätös uskon ja järjen synteesistä on säilytettävä. Usko ilman järkeä (vrt. terroristit) on vaarallista yhtä lailla kuin järki ilman uskoa (vrt. totalitarismit).

Lopuksi – Eurooppa

Benedictus XVI tiivistää vielä, että “Jerusalemin, Ateenan ja Rooman” eli Israelin monoteismin, kreikkalaisen filosofian ja roomalaisen lain kohtaaminen loi Euroopan ja on edelleenkin sen perusta.

Tätä on mielenkiintoista verrata äskettäin julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan 65% suomalaisista pitää eurooppalaisen identiteetin tärkeimpänä tekijänä euroa. Kylläpä on Euroopalla lyhyt historia - tai suomalaisilla lyhyt muisti!

Jouludebatti 2012: Onko vanhurskauttamisopissa löytynyt yhteys? Emil Anton vs. Timo Junkkaala

joulukuu 31, 2012

Julkaisen tässä vuoden 2012 jouludebatin, jonka olen käynyt Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtajan, teol. tri Timo Junkkaalan kanssa sähköpostikirjeenvaihtona. Molemmilla osapuolilla on oikeudet tekstiin. Debatti oli erinomainen sekä laadultaan että hengeltään. Otsikko “Onko vanhurskauttamisopissa löytynyt yhteys?” perustuu Junkkaalan samannimiseen työpajaan teologipäivillä Kauniaisissa 2.-4.1.2013. Lukekaa, nauttikaa ja kommentoikaa!

—-

Emil Anton: Avauspuheenvuoro 

Asetun erikoiseen tilanteeseen lähtiessäni puolustamaan myönteistä vastausta käsillä olevaan kysymykseen. Aikaisempina vuosina olen nimittäin toistuvasti debatoinut luterilaisten kanssa vanhurskauttamisopin oikeasta tulkinnasta ja täten implisiittisesti toiminut kielteisen vastauksen puolesta.

Jos yhteyttä ei ollut vielä muutama vuosi sitten, miten sellainen olisi nyt? Eikö lisäksi nyt käymämme keskustelu itsessään todista, ettei yhteyttä vielä ole – muutenhan asiasta ei tarvitsisi väitellä!

En kuitenkaan ole yksin joutuessani ikään kuin taistelemaan päivänselvää todellista asiaintilaa vastaan. Aidan toisella puolella jännite on nimittäin vielä suurempi. Kun kävin debatteja vanhurskauttamisopista tunnustuksellisia luterilaisia vastaan Trenton anateemoja puolustellen, jouduin jatkuvasti taistelemaan sitä faktaa vastaan, että kirkkomme ovat virallisesti tehneet sovun tästä opista.

Vaikka kokemukseni kertoi, että olimme veljiä, niin silti me vielä tuomitsimme toistemme opin harhaisena ja evankeliumin vastaisena. Jotain oli pielessä. Jännitettä lisäsi se, etteivät kirkkomme johtajat pelanneet enää samaa peliä – heille yhteys oli totta.

Historiallinen, virallinen sopu vanhurskauttamisopista allekirjoitettiin vuonna 1999. Asiakirjan nimi on Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (YJ). Sen ovat vahvistaneet ”kokonaisuudessaan” sekä katolinen kirkko että Luterilainen maailmanliitto (LML).

Asiakirjaa voi hyvällä syyllä kutsua mestarilliseksi teologiseksi saavutukseksi, ellei suorastaan Jumalan ihmeeksi. Lähes 500 vuotta osapuolet olivat tuominneet toisensa tätä oppia koskevien erimielisyyksien takia. Asia oli piinannut lukemattomien ihmisten omaatuntoa.

Nyt kuitenkin on pystytty uutteran yhteistyön, rukouksen ja ekumeenisen dialogin jälkeen yhdessä toteamaan, ”että luterilaisten ja katolilaisten välillä vallitsee yksimielisyys vanhurskauttamisopin perustotuuksista” (YJ 40). Suuri kiitos tästä kuuluu protestanttien aloittamalle ekumeeniselle liikkeelle ja Johannes XXIII:n kokoon kutsumalle Vatikaanin II konsiilille (1962–1965), joka avasi katolisen kirkon ekumenialle.

Väitänkin, että Yhteinen julistus on nähtävä ennen kaikkea laajempaa ekumeenista taustaa vasten. Jeesuksen rukous oli, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi (Joh. 17:21–23). Yhteyden tulee siis olla jotain havaittavaa, näkyvää. Tavoitteena on näkyvä ykseys, ja sen saavuttamiseksi on poistettava tieltä jäljellä olevat esteet.

Vanhurskauttamisoppi oli varmasti yksi suurimpia esteitä, mutta YJ:n ansiosta se ei enää ole este kirkkojen yhdistymisen tiellä. Kirkot ovat virallisesti todenneet, että jäljelle jäävät erot kielessä ja korostuksissa ”voidaan sallia” (YJ 40) ja että nyt tehtävänämme on ratkaista YJ:n inspiroimana muut selvitystä vaativat kysymykset (YJ 43).

Tässä suhteessa Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti Vanhurskauttaminen kirkon elämässä (2010) on tärkeä askel eteenpäin. Raportti osoittaa, kuinka hämmästyttävän lähelle luterilaisuus ja katolisuus ovat jo päässeet toisiaan ekumeenisissa keskusteluissa. Se antaa toivoa täyden yhteyden saavuttamisesta jonain autuaana päivänä.

Aivan oma lukunsa on sitten kysymys ruohonjuuritasosta ja siitä, kuinka laajalle levinnyttä yksimielisyys tosiasiassa on. Tämä ei kuitenkaan nähdäkseni mitenkään voi kumota jo saavutettua yhteyttä eikä nousta sitä tärkeämmäksi näkökohdaksi. Suurien massojen evankeliointi ja opettaminen on aina ollut haaste kirkolle.

Koskaan ei kai voi välttää sitä, että kirkoissa on myös niitä, jotka eivät tunne hyvin virallista opetusta tai ovat sen kanssa eri mieltä. Vaikka sekä katolilaisissa että luterilaisissa on YJ:n kriitikoita, eivät he voi tehdä tyhjäksi saavutettua yhteyttä.

Timo Junkkaala: Avauspuheenvuoro

Emil Antonin haaste keskustella vanhurskauttamisopista tuli minulle sopivaan aikaan. Olen kirjoittamassa artikkelia juuri siitä aiheesta, jota Emil ehdotti keskustelumme teemaksi: Löytyikö yhteys vanhurskauttamisopissa. Artikkeli on tarkoitus julkaista ensi keväänä ilmestyvässä kirjassa, jonka on määrä ilmestyä samaan aikaan paavin Jeesuksen kärsimyshistoriaa käsittelevän kirjan kanssa.

Emil on epäilemättä oikeassa sanoessaan, että vuonna 1999 allekirjoitettu Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (YJ) on historiallinen asiakirja. Se lienee ensimmäinen Rooman kirkon ja luterilaisten kirkkojen virallinen oppia koskeva yhteinen dokumentti. Luterilaiselta kannalta sen merkittävyyttä lisää se, että se käsittelee nimenomaan vanhurskauttamisoppia, joka oli uskonpuhdistuksen aikaan keskeisin kiistan aihe.

Jos todella on niin kuin YJ väittää, että siinä on saavutettu ”yksimielisyys vanhurskauttamisopin perustotuuksista” ja että ”jäljelle jääneet erot kielessä, teologisissa muotoiluissa ja korostuksissa… voidaan sallia”, silloin on todella saavutettu merkittävä tulos. Luterilaiselta kannalta tämä merkitsisi sitä, että yhteyden keskeisin este olisi poistunut.

Kuten uusin dokumentti, Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti Vanhurskauttaminen kirkon elämässä (2010), osoittaa, luterilaiset olisivatkin jo YJ:n pohjalta valmiita ehtoollisyhteyteen. Este on nyt Roomassa, joka edellyttää paaviuden hyväksymistä.

Peruskysymys siis on, onnistuiko YJ tavoitteessaan? Näyttää siltä, että niin ei käynyt. Jo asiakirja itsessään herättää monia kysymyksiä. Sen rakenne on sellainen, että eri kohdissa sanotaan ensin jotakin yhdessä ja sitten esitetään tietyt varautumat ja selitykset sekä luterilaiselta että roomalaiskatoliselta kannalta.

Jo nuo yhteiset lauseet herättävät hämmennystä. Niissä on usein ensin esitetty kirkas luterilainen vanhurskauttamisoppi ja sen jälkeen ja-sanalla on liitetty mukaan katolinen käsitys. Tällä tavoin myös se, mitä luterilaiset ovat aina pitäneet vanhurskauttamisen seurauksena, on liitetty osaksi vanhurskauttamista.

Yksi esimerkki tästä on asiakirjan kohdassa 15: ”Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumalan hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin.” Sama rakenne toistuu kohdissa 16, 17, 19 ja 22.

Sinänsä hienon tekstin ongelmat korostuvat erityisesti niissä kohdissa, joissa selitetään, mitä kumpikin osapuoli tarkoittaa. Silloin toistetaan mm. Rooman kirkon näkemykset ihmisen myötävaikutuksesta vanhurskauttamisessa ja hyvien tekojen ansiollisuudesta, jotka tosin yritetään selittää niin, etteivät ne kumoa saavutettua yksimielisyyttä. Suurimmaksi ongelmaksi osoittautui syntioppi, jossa yksimielisyys jäi kaikkein hatarimmaksi.

Ongelmistaan huolimatta YJ on hämmästyttävän hyvä. Siitä tulee todella se vaikutelma, että erimielisyyksissä on päästy eteenpäin. On annettava täysi tunnustus neuvottelijoille, joihin kuului mm. Eero Huovinen. Näin siitä huolimatta, että kai lähempänä totuutta oltaisiin, jos sanottaisiin, että on löydetty yksimielisyys monista ilmaisuista, mutta vielä ei ole päästy yksimielisyyteen vanhurskauttamisopin perustotuuksista.

Itse asiakirjaa suurempi ongelma on se, ettei siinä saavutettu tulos näytä vaikuttaneen juuri mitään. Samaan aikaan kun neuvoteltiin YJ:stä, laadittiin Rooman kirkon uutta katekismusta ja paavi Johannes Paavali II julkaisi kirjan Uskalla toivoa. Kummassakaan ei näy merkkejäkään YJ:ssä ilmaistusta vanhurskauttamiskäsityksestä. Paavi julistaa synergiaoppia ja sinänsä hieno katekismus on sekin entisillä linjoilla.

Löytyikö siis yhteys vanhurskauttamisopissa? Aika pitkälle päästiin, mutta todellista perustavaa yksimielisyyttä ei näytä löytyneen. Ei ainakaan sellaista, joka heijastuisi Rooman kirkon opetukseen. Luterilaisella puolella vaikutus on ehkä ollut suurempi. Vanhurskaaksi julistaminen näyttää meillä nykyisin usein jäävän vanhurskaaksi tekemisen varjoon.

Jos YJ:n tulos on, että Lutherin tärkeimmät löydöt hämärtyvät, sellainen ”yksimielisyyden löytyminen” ei ole edistystä vaan taantumista. Huolestuttavaa on myös se, että kun nyt vakuutetaan yksimielisyyden löytyneen, vanhurskauttamisoppi katsotaan käsitellyksi ja unohdetaan. Lutherhan opetti, että vanhurskauttamisoppia tulee aina harjoittaa ja opetella.

Yhteys ei siis löytynyt. Vanhurskauttamisopissa riittää vielä työmaata. Asiakirjassa on paljon hyvää, mutta sen myönteisiä vaikutuksia on vaikea nähdä. Ei voi välttää kysymystä, tuliko Rooma YJ:ssä sen verran vastaan kuin se arveli tarvittavan, jotta luterilaiset palaisivat äitikirkon yhteyteen – ilman että oli aikomustakaan muuttaa omaa opetusta.

Emil Anton: Vastauspuheenvuoro (1)

Kiitokset Timo Junkkaalalle suostumisesta dialogiin ja mielenkiintoisesta avauspuheenvuorosta. Heti alkuun haluaisin kiteyttää kritiikkini Junkkaalan edustamaa näkemystä kohtaan viitaten siihen, mitä sanoin jo avauspuheenvuorossani: virallinen yhteys on saavutettu, sanoipa yksittäinen katolilainen tai luterilainen mitä tahansa. Mikä on Junkkaalan pääargumentti? Nähdäkseni vain se, että YJ herättää kaikenlaisia kysymyksiä ja sisältää ongelmia – siksi yhteyttä ei ole.

Vähän niin kuin väittäisi, että aborttia ei ole USA:ssa hyväksytty, koska Roe v. Wade -oikeudenkäynti oli ongelmallinen ja monet amerikkalaiset vastustavat aborttia. Surullinen todellisuus kuitenkin on, että USA:ssa on vuoden 1973 jälkeen tehty 55 miljoonaa aborttia. Tässä tapauksessa asia on onneksi siinä mielessä päinvastoin, että virallinen totuus on onnellinen eikä surullinen: yhteys on olemassa.

Junkkaala protestoi, että YJ sekoittaa luterilaista ja katolista käsitystä toisiinsa ja siirtää vanhurskauttamisen alueelle sen, mitä luterilaiset ”ovat aina pitäneet vanhurskauttamisen seurauksena”. Vastaavanlaisia syytöksiä esittävät katoliset traditionalistit – YJ:n Liite eli Annex sanoo vanhurskauttamisen tapahtuvan ”yksin uskosta”, vaikka Trento hylkäsi tämän lauseen.

Avauspuheenvuorossani kutsuin YJ:tä ihmeeksi juuri siksi, että kaksi täysin vastakkaista osapuolta on siinä allekirjoittanut sovinnon. Tehtävä ei tietenkään ollut helppo, eikä yhteyttä varmaan mitenkään olisi voitu saavuttaa ilman jonkinlaisia kompromisseja.

Tunnustuskirjoja ja Trentoa ei saane sovitettua yhteen, siksi ainoa mahdollinen tie oli etsiä yhdessä uudestaan totuutta, apostolista ydinsanomaa, toki ottamalla huomioon omat traditiot mutta olemalla myös valmiita oppimaan toiselta osapuolelta ja harjoittamaan itsekritiikkiä.

Nähdäkseni Junkkaalan siteeraama ydinlause (YJ 15) on hieno esimerkki siitä, kuinka osapuolet ovat pystyneet oppimaan toisiltaan ja omaksumaan yhdessä sen, mitä kumpikin traditio on oikein korostanut. Ensin luterilainen löydös: ”Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumalan hyväksyy meidät…” Tämä on hyvin paavalilainen opetus, ja moni katolilainen on varmasti sen tarpeessa.

Sitten katolinen löydös: ”ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin”. Tämä on myös hyvin paavalilainen pointti, ja hyvä jos luterilaiset ovat alkaneet sitä viime aikoina painottaa. Yksi suosikkikohtiani on kirjeestä Titukselle:

”Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,  jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.” (Tit. 3:4–7)

Tässä on molemmat näkökulmat tiiviisti yhdessä, Paavali on YJ:n kaveri.

Junkkaalan toinen kritiikki on, että asiakirja ei ole käytännössä saanut aikaan juuri mitään muutoksia. Heti alkuun sanoisin: entä Ruotsin ja Suomen dialogiryhmän raportti? Entä se, että minä katolilaisena tässä seison YJ:n takana? No, ehkä Junkkaala haluaa korkeamman tason esimerkkejä. Miten olisi paavi Benedictus XVI, joka Paavali-katekeeseissaan ja Jeesus-kirjoissaan julistaa evankeliuma – Junkkaalan omin sanoin – paremmin kuin luterilaiset piispat?

Mitä Katekismukseen (KKK) tulee, ei se nyt puhtaasti ”entisillä linjoilla” ole. Se voisi kyllä olla paljon selkeämpi ja parempi vanhurskauttamisoppia esittäessään – YJ ei vielä ollut valmis KKK:n ilmestyessä. KKK:n vanhurskauttamisoppi on vähän sekava, mutta siinä on havaittavissa liike pois pelkästä Trenton toistelusta kohti toisaalta Paavalia ja toisaalta modernia teologista muotoilua.

Esim. Room. 3:21–26 siteerataan pitkästi ja vanhurskauttaminen luetaan pokkana uskolle (KKK 1987, 1991–1992), siinä missä Trento selitteli uskon olevan vain pelastuksen alku, vanhurskauttamiseen valmistautumista ja sen (melko epämääräinen) ”perusta ja juuri”.

Jos vielä katsotaan ruohonjuuritasoa, niin vaikkapa karismaattisissa katolisissa piireissä ja muissa Vatikaani II:n jälkeisissä uusissa ja dynaamisissa katolisissa liikkeissä vanhurskauttamisoppi on kyllä saanut paljon vaikutteita samasta ekumeenisesta hengestä, joka YJ:täkin inspiroi. Esimerkiksi erään massiivisen puolalaisen pyhiinvaelluksen tunnuksena oli pari vuotta sitten Ef. 2:8. Vielä jokin aika sitten ei varmaan olisi tuota jaetta valittu.

En siis jaa Junkkaalan skeptisyyttä siitä, etteikö mitään olisi tapahtunut katolisella puolella – puhumattakaan siitä, että kyseessä olisi ollut pelkkä strateginen kikka luterilaisten käännyttämiseksi. Kirkot halusivat ja haluavat oikeasti olla yhtä, ja YJ on tällä tiellä suuri ja tärkeä askel eteenpäin.

Timo Junkkaala: Vastauspuheenvuoro (1)

Kiitos Emil. Tämähän on hauskempaa kuin luulinkaan.

Pääargumenttini siis on, että YJ:ssä ei saavutettu perustavaa yksimielisyyttä niin kuin siinä väitetään. Tekstistäsi saa sen vaikutelman, että ajattelet, että kun kirkot ovat sopineet, että yksimielisyys on saavutettu, silloin se on saavutettu, vaikka kuka sanoisi mitä. Se on aika roomalaiskatolinen ajatus. Siellä on aina ajateltu, että paavit ja kirkolliskokoukset eivät voi erehtyä.

Reformaatio puolestaan syntyi paitsi evankeliumin löytymisestä myös siitä havainnosta, että paavit ja kirkolliskokoukset olivat toimineet vastoin Jumalan sanaa ja siis erehtyneet. Cajetanus yritti saada Lutherin perääntymään kysymällä: Sinäkö yksin olet oikeassa. Luther sanoi Wormsissa, että ellei hänelle Raamatun sanalla ja järkisyillä toisin osoiteta, hän ei voi opetustaan muuttaa.

Meidät luterilaiset on opetettu ajattelemaan, ettei ole hyvä toimia Jumalan sanaan sidottua omaatuntoa vastaan vaikka sitten olisi mikä kirkko ja maailmanliitto vastassa.

En ajattele olevani mikään luther, mutta minusta tuntuu, että rehellisempää kuin vakuuttaa yksimielisyyttä, olisi sanoa, että kirkot haluavat YJ:ssä ilmaista pyrkimystä yhteisymmärrykseen ja yhteyteen siitä huolimatta, että perustavaa laatua olevaa yksimielisyyttä vanhurskauttamisopissa ei ole saavutettu. Tietyistä ilmaisuista päästiin siis yksimielisyyteen, mutta itse asiassa on vielä paljon eroja.

On sinänsä hienoa, kun voimme nyt yhdessä sanoa, että pelastumme yksin armosta. Mutta on aiheellista kysyä, onko ilmaisun takana todellinen yksimielisyys, jos toinen tarkoittaa Jumalan armolla sitä, että syntinen saa Jeesuksen tähden uskoa kaikki syntinsä anteeksi ja itsensä Jumalan lapseksi sellaisena kuin on, ja toinen, ettei ihminen kasteen jälkeen oikeastaan olekaan syntinen ja että armo on sydämeen vuodatettua armoa, jonka vaikuttama muutos on olennainen osa vanhurskauttamista - jos ei sitten vallan vanhurskauttamisen edellytys.

Toiseksi mainitsit Tit. 3:4-7. Kohta on todella hieno. Toki Pyhän Hengen uudistus alkaa vanhurskauttamisessa. Mutta luterilaisen uskon mukaan se on vanhurskauttamisen seuraus, ei sen edellytys, kuten Rooman kirkossa ainakin aiemmin opetettiin.

Entä Paavalin opetus siitä, että jumalaton julistetaan vanhurskaaksi, kun hän uskoo (Room. 4:5) ja että uskova on yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas (Room. 7:25)? Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä YJ:ssä sanotaan roomalaiskatolisen kirkon syntiopista? Sopimuksen neuvottelijatkin sanoivat, ettei syntiopissa päästy niin pitkälle kuin oli toivottu.

Kolmanneksi myönnät, että katolinen katekismus ei ole selkeä eikä YJ:n mukainen vanhurskauttamisopissa. Matka perustavaan yksimielisyyteen on siis yhä kesken. Näin siitä huolimatta, että nykyinen paavi kirjoittaa hyviä kirjoja Jeesuksesta. Niiden kirjojen ongelma onkin juuri se, että niistäkin puuttuu se selkeys, jonka kirkas vanhurskauttamisoppi toisi tullessaan. Sinänsä erinomainen eksegeesi puuroutuu kohdissa, joissa vanhurskauttaminen ja pyhitys sekoitetaan.

Näin siis luterilaiseen tulkintaan tottunut nuo muuten niin erinomaiset kirjat kokee. Se, että paavi kirjoittaa Jeesuksesta paremmin kuin useimmat luterilaiset piispat, ei muuta em. asiaa – ja kertoo valitettavasti yhtä paljon joidenkin luterilaisten piispojen teologisesta heikkoudesta kuin nykyisen paavin teologisista kyvyistä.

Ymmärrän, ettei yhteyttä synny vain toisen osapuolen ehdoilla. Tilanne on kuitenkin sellainen, että luterilaiselta kannalta voidaan suostua melkein mihin tahansa, kunhan vain vanhurskauttamisoppi säilyy puhtaana. Mutta jos siihen pelastuksen perustaan kosketaan, että vanhurskaus julistetaan syntiselle ihmiselle ainoastaan Kristuksen uhrin tähden ilman mitään ihmisen omaa ansiota tai hänessä olevaa perustetta, silloin on kaikki menetetty.

Pahin mahdollinen skenaario on se, että yhteys rakennetaan epärehellisesti ja Lutherin uudelleen löytämä kirkon kallein aarre vaurioituu. Uskonpuhdistajat sanoivat, että evankeliumi on silloin julistettu oikein, kun Jumala saa kunnian ja omatunto saa rauhan. Nämä molemmat ovat vaarassa, jos vanhurskauttamisoppi on kaupan.

Ymmärrän, että torjut kysymykseni siitä, että YJ olisi ollut vain strateginen kikka luterilaisten palauttamiseksi äitikirkon helmaan. Varmasti kyseessä on ollut aitoa halua löytää opillinen yhteys. Voidaan silti aiheellisesti kysyä, millaista yhteyttä kohti pyritään. Mieleen tulee vanha juttu siitä, mitä Kekkonen vastasi, kun häneltä kysyttiin, voitaisiinko raja Neuvostoliiton ja Suomen väliltä poistaa. ”Taidan olla liian vanha niin suuren valtakunnan päämieheksi.”

Lopuksi mainitsit muutoksista roomalaiskatolisessa kirkossa. Niitä asioita en tunne. Hyvä kuulla, että näet YJ:n vanhurskauttamisopin vaikutuksia.

Mielelläni kuulen kommenttejasi em. asioista. Tuo YJ:n liite, johon viittasit, kiinnostaa minua. Oletko saanut selville, miksi se tarvittiin? Tehtiinkö se, jotta Ratzinger olisi hyväksynyt YJ:n? Tuntuu hiukan oudolta, että sen jälkeen kun luterilaiset kirkot olivat hyväksyneet YJ:n tehtiin vielä lisäys.

Entä mikä sinun mielestäni on ekumenian pahin este? Mitä mieltä olet Paul Verschürenin tunnetusta vastauksesta paaville: Te, pyhä isä. Vai onko suurimmaksi esteeksi tullut luterilaisten kirkkojen hyväksymä naispappeus?

Emil Anton: Vastauspuheenvuoro (2)

Samaa mieltä, että tämähän on erinomaisen hauskaa, jutut sen kuin pitenevät ja paranevat – ja puhuttelussakin ollaan siirrytty jo kolmannesta persoonasta toiseen:) Eli kiitos sinullekin, Timo!

Pidin kovasti pääargumenttisi muotoilusta ja siitä, kuinka johdit meidän kantamme omille traditioillemme tyypillisestä ajattelusta. Jottei asia kuitenkaan liian helposti näillä selittyisi, muistutan, että katolisella puolellakin on niitä, jotka vedoten erehtymättömään Trentoon hylkäävät YJ:n, ja luterilaisella puolella on niitä, joiden mielestä YJ on aivan tarpeeksi sekä Raamatun perussanoman että luterilaisen pelastusopin mukainen.

Varmaan sillä on oma osansa kannassani, että virallinen linja on YJ:n hyväksynyt, mutta se on vain osa sitä – vähintään yhtä tärkeä on sen perussopivuus sekä sen paavalilaisen sanoman kanssa, että evankeliumi pelastaa (1. Kor. 15:1–2, Room. 1:16) että sen oman kokemukseni kanssa, että luterilaisten ja katolisten uskovien välillä voi olla sama Henki ja samat hedelmät. Ei se siis ihan ”vaikka kuka sanoisi mitä” -periaatteella mene.

Lisäksi erehtymättömyysoppia jonkin verran tutkineena voin sanoa myös, ettei roomalaiskatolisella puolella ihan ”aina” olla ajateltu konsiilien ja paavien olevan erehtymättömiä. Konsiilien erehtymättömyyden esitti ensimmäisenä Theodoros Abu Qurra 800-luvun alkupuolella, paavin erehtymättömyyden taas Petrus Olivi 1200-luvulla.

Edellistä ei ole dogmatisoitu, jälkimmäinen vasta 1870, eikä senkään dogmaattisuutta oteta näköjään enää kovin vakavasti – vuodesta 1970 alkaen Hans Küng ja Brian Tierney argumentoivat julkisesti oppia vastaan, eikä heitä ole ekskommunikoitu – paavi Benedictus XVI on jopa lounastanut Küngin kanssa.

Itse asiassa minusta näyttää vähän siltä, että meistä kahdesta sinä olet ennemminkin se, jolle oman tradition tai tunnustuksen on oltava erehtymätön. Kriteerinä on luterilainen usko, ei apostolinen evankeliumi. Tämä käy ilmi kommenteissasi Tit. 3:sta ja Ratzingerista.

Luterilaisen uskon mukaan uudistuksen täytyy olla vanhurskauttamisen seuraus, pyhittyminen ja vanhurskauttaminen on pidettävä erillään. Mutta Paavali ei moista erottelua tee, eivätkä muutkaan UT:n kirjoitukset, eivätkä apostoliset isät eivätkä kirkkoisät eikä koko 1500-vuotinen kristillinen traditio eikä Ratzinger. Niin Paavali (Room. 6) kuin Jaakob (Jaak. 2) kutsuvat vanhurskauttamiseksi sitä, minkä luterilaisuus pistäisi pyhityksen kategoriaan. Menikö heillä puurot ja vellit sekaisin?

Tämä ei tee tyhjäksi sen Lutherin löydön tärkeyttä, että Kristuksessa ja uskossa häneen meillä on kaikki, armo ja toivo, lunastus ja pelastus. YJ osaa mielestäni hienosti ottaa esiin sen olennaisen, mikä luterilaisuudessa on hyvää, mutta samalla olla kriittinen sitä pikkutarkkaa teologiaa kohtaan, jonka luterilainen ortodoksia lopulta kaikenmoisten kiistojen jälkeen kehitti. Sama juttu katolisuuden kanssa: olennainen pointti säilyy (armon uudistava vaikutus), vaikka joitain yksityiskohtia on arvioitu kriittisesti uudelleen ja/tai hiljaa jätetty pois.

Mielestäni syntioppi käsitellään oikein tyydyttävästi Annexissa (2A):

”Me olemme todellisesti ja sisäisesti uudistettuja Pyhän Hengen toiminnan kautta… ’Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!’ (2. Kor. 5:17). Vanhurskautetut eivät tässä mielessä jää syntisiksi. Silti olisimme väärässä, jos sanoisimme, että olemme synnittömiä (1. Joh. 1:8–10 vrt. YJ 28). ’Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin’ (Jaak. 3:2)… Siten luterilaiset ja katolilaiset voivat yhdessä ymmärtää kristityn olevan simul iustus et peccator…”

Room. 7:25 selittyy tämän pohjalta luontevasti, Room. 4:5 taas ei ole ongelma, jos vanhurskauttaminen kerran on ”syntien anteeksiantamista ja vanhurskaaksi tekemistä” (Annex 2A) – jumalaton julistetaan ja tehdään vanhurskaaksi, hän ei siis jää jumalattomaksi.

Olen myös kuullut, että Annex olisi liittynyt siihen, että Ratzinger halusi selventää syntioppia, mutten tunne asian historiaa sen tarkemmin. Mitä taas tulee ekumenian esteisiin ja Verschürenin kommenttiin, sanoisin seuraavaa: Johannes Paavali II ei varmasti henkilönä ollut ekumenian suurin este (hänhän kirjoitti ensyklikan Ut unum sint ja teki paljon muutakin ekumeenista tienraivausta).

Nähdäkseni paavi oli ja on este siksi, että hän joutuu kantamaan Pius IX:n hybriksen taakkaa harteillaan: este on se, miksi paavius tehtiin Vatikaani I:ssä, ja samassa hengessä määritellyt Maria-dogmit vuosilta 1854 ja 1950. Tämä siis katolisen puolen esteistä. Luterilaisella puolella suurin ongelma on varmastikin virka, ei pelkästään naispappeus vaan luterilainen pappeus yleensä, jonka pätevyydestä katolinen kirkko ei taida olla aivan vakuuttunut.

Paavius sinänsä, tai Pietarin virka, kuten sitä ekumeenisessa teologiassa kutsutaan, ei mielestäni ole ekumenian este vaan toivo, jos se ymmärretään näkyvänä ykseyden merkkinä: ”Pietarin seuraajana Rooman piispa on ykseyden pysyvä ja näkyvä alku ja perustus yhtä hyvin piispojen kuin kaikkien uskovien kesken” (LG 23).

Nähdäkseni ekumeenisissa keskusteluissa Pietarin virassa nähdään potentiaalia ykseyden palvelijana, kuten esim. tämä kirja (johon kontribuoi myös Eero Huovinen) osoittaa. Mitäs mieltä itse olet? Nimi Yksimielisyyden ohjeen alle tai ei mitään, vai?

Timo Junkkaala: Vastauspuheenvuoro (2)

Tämähän käy yhä kiinnostavammaksi. Olet yllättävän joustava roomalaiskatolilaiseksi. Puhut Pius IX:n hybriksestä ja Maria-dogmeistakin niin kuin ne olisivat virheitä. Olisiko näissä asioissa virallisestikin mahdollista tapahtua järkiintymistä? Sinänsä hienoa, jos nuoruuden ystävät (?) mutta eri teitä kulkeneet Ratzinger ja Küng ovat mahtuneet taas samaan pöytään, mutta ei yksi ateria vielä muuta oppia paavin erehtymättömyydestä.

Peruskysymys on – niin kuin pitääkin – mikä on oikeaa Raamatun ymmärtämistä ja tulkintaa. Minä ajattelen niin, että tarvittiin Paavali selittämään, mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsi. Kun aikaa kului, tarvittiin Augustinus selittämään, mitä Paavali oli kirjoittanut. Ja taas tuhannen vuoden kuluttua tarvittiin Luther, jotta Paavalin sanoma taas löydettäisiin uudelleen.

Kuka nyt kaivaisi sekä Uuden testamentin, Augustinuksen ja Lutherin esiin ennen kuin tekojen tie hautaa koko kristillisen uskon - hautaa sen myös ja ehkä nimenomaan reformaation kirkoissa.

Uskon, että Lutherin ja luterilaisten tunnustuskirjojen tulkinta varjelee oikean raamatullisen sanoman niin, että ihminen voi löytää evankeliumin lohdutuksen ja ilon. Lakia ja evankeliumia, vanhurskauttamista ja pyhitystä, uskoa ja rakkautta ei saa erottaa toisistaan, mutta niiden välillä on tehtävä ero.

Tämän eron tekemisessä oli uskonpuhdistuksen ydin ja lahja maailmalle. Samalla tavoin kuin varhaiskirkko työsti kolminaisuusopin ja kaksiluoto-opin, 1500-luvun reformaattorit takoivat Raamatun pohjalta esiin kirkkaan vanhurskauttamisopin.

Uskon, että Yksimielisyyden ohje palvelee evankeliumia, Jumalan kunniaa ja omantunnon rauhaa, kun se ilmaisee asian näin:

”On totta, että Jumala … asuu uskon kautta niissä jotka on valitttu ja jotka Kristus on vanhurskauttanut ja sovittanut Jumalan kanssa…. Mutta tämä Jumalan asuminen uskovissa ei ole samaa kuin se uskonvanhurskaus, jota Paavali tähdentää, … Jumalan asuminen uskovissa on uskonvanhurskauden seuraus; uskonvanhurskaus taas ei ole mitään muuta kuin sitä, että synnit annetaan anteeksi ja kurja syntinen armahdetaan ja otetaan Jumalan omaksi yksin Kristuksen kuuliaisuuden ja ansion perusteella.” (SD 3, 54)

Olet oikeassa siinä, että minulle luterilainen traditio ja tunnustus ovat tärkeitä. Mutta näin juuri siksi, että uskon sen olevan oikeaa Raamatun tulkintaa eli nimenomaan apostolista evankeliumia. Sanot, ettei Paavali tee sellaista erittelyä kuin mihin edellä viittaan. Minä uskon, että nimenomaan tuo erittely auttaa ratkaisemaan oikealla tavalla Raamatussa vastaan tulevat jännitteet.

Kyse on samantapaisesta asiasta kuin alkukirkon kolminaisuusoppi ja kaksiluonto-oppi -asioissa. Noita sanoja ei löydy Raamatusta, mutta kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että asia on siellä ja että sillä teologisella apparaatilla ratkaistaan Jumalan ja Kristuksen olemuksen ongelmat. Samasta on kysymys, kun reformaattorit löysivät lain ja evankeliumin erottamisen avaimen. Silloin eivät mene puurot ja vellit sekaisin.

Yksittäisiä Raamatun kohtia voisi ottaa tämän tueksi useita. Selvästi ihmisen ansio ja teot suljetaan ulos mm. Room. 4. luvussa ja Ef. 2:8-9. On hienoa, että tässä asiassa roomalaiskatolilaiset ovat tulleet vastaan YJ:ssä. Ihan perillä ei kuitenkaan vielä olla, niin kuin edellisissä viesteissäni pyrin osoittamaan. Sellaiseen yksimielisyyteen, joka varjelee Kristuksen ansion ja hänen sovitustyönsä perusteella syntiselle julistetun vanhurskauden, on vielä matkaa.

Annex on ehkä joiltain osin selvempi kuin YJ, joka on syntiopissa kovin sekava. Hiukan ongelmallista vain on, että kirkoissa hyväksyttiin YJ, mutta ei sen jälkeen tehtyä lisäystä. Tämä koskee nyt kuitenkin vain menettelytapaa. Ydinongelma on, ettei roomalaiskatolinen syntioppi ole selvä. Mitä tarkoittaa, että vanhurskautetut eivät jää syntisiksi, jos kuitenkin hyväksytään 1. Joh. 1:8-10. Olemmeko siis uskovina syntisiä vai emme?

Lopuksi pohdit ekumenian esteitä. Olen Lutherin kanssa samaa mieltä, että jos vanhurskauttamisoppi on oikea, muulla ei juuri ole väliä. Tietysti muunkin pitäisi olla sen kanssa jotenkin linjassa. En ymmärrä, miksi yhä kaupataan aneita, miksi Maria ottaa Kristuksen paikan ja miksi paavia kutsutaan Kristuksen sijaiseksi. Kyllä kai näihinkin pitäisi vanhurskauttamisopin heijastua.

Mutta ehkä voisin suudella paavin sormusta – en ehkä kuitenkaan varpaita kuten Luther sanoi – jos vanhurskauttamisopissa löytyy yhteys. Miksi muuten katsot, että luterilaisen kirkon pappeus on ekumenian este? Minulle on tullut mm. dokumentista Vanhurskauttaminen kirkon elämässä se käsitys, että todellinen ongelma on se, että luterilaisten pitää hyväksyä paavius.

Emil Anton: Vastauspuheenvuoro (3)

Kyllä vain, teologia on mielenkiintoista, ja on hienoa päästä keskustelemaan siitä tällä tasolla! Paljon on taas kommentoitavaa. Pius IX:n hybriksestä voi lukea August Haslerin kirjasta How the Pope Became Infallible. Mitä virallisen tason ”järkiintymiseen” tulee, toistan lyhentäen, mitä kirjoitin Kotimaa 24-blogiartikkelissani Paavin liberaali puoli:

Ratzinger on lausunut harvinaisen vapaamielisiä asioita modernin katolisuuden dogmikolminaisuudesta (Maria-dogmit ja paavin erehtymättömyys). Kaikkea katolista ei ole automaattisesti puolustettava totuutena – kyseessä voikin olla vain historiallinen kehitys. Kristillisen ykseyden saavuttamiseksi esim. ortodoksien ei tarvitsisi tunnustaa muuta kuin kehitysten teologinen pätevyys lännessä – ykseyttä varten heidän ei itse tarvitsisi tunnustaa mitään, mitä ensimmäisellä vuosituhannellakaan ei vaadittu.

Lounas Küngin kanssa ei tietenkään riitä opin muuttamiseen, mutta se kertoo ainakin sen, ettei moderniin dissidenttiin suhtauduta ”kuin pakanaan tai publikaaniin” (vrt. Matt. 18:17).

Toiseksi on puututtava sinun ”kirkkaan evankeliumin dogmihistoriaasi”. Luterilainen narratiivi Paavali-Augustinus-Luther on monin tavoin ongelmallinen. Ensinnäkin keskiaikainen katolinen Paavali-tulkinta ja sitä seuraava Trento olivat paljon uskollisempia Augustinukselle kuin Luther ja luterilainen tunnustus, kuten vaikkapa Alister McGrath huomauttaa vanhurskauttamisopin historiassaan Iustitia Dei.

Trento ei ole täydellinen, mutta (kuten muistaakseni Tiililä ja Teinonen yhdessä totesivat – luinko tämän peräti sinun kirjastasi), kyllä Decretum de iustificatione on paljon parempi dokumentti kuin Solida Declaratio;) Kaiken lisäksi Luther itse totesi: ”Mutta kun ovi aukeni minulle Paavalin kirjeissä niin, että ymmärsin, mitä vanhurskauttaminen uskosta on, se oli Augustinuksen loppu.” (Luther’s Works 54, 49)

Augustinuksella oli vastassaan Pelagius, joka niin ikään selitti Paavalia, kirjoitti jopa yhden vanhimmista Roomalaiskirjeen kommentaareistakin. Kirkko päätyi Augustinuksen taakse, ja Pelagius jäi harhaoppiseksi. Katolilaisena en lähesty peruskysymystä eksegetiikan vaan ekklesiologian näkökulmasta.

Peruskysymys ei ole oikea raamatuntulkinta – tämä asettelu johtaa tuhansiin kirkkokuntiin, kuten on nähty. Peruskysymys on apostolisen kirkon ykseys, ja siltä kannalta Luther jää samalle puolelle Pelagiuksen, ei suinkaan Augustinuksen kanssa. Kaikkihan voivat väittää olevansa Raamatun puolella, se ei ole vaikeaa, ja kaikki maailman lahkot vetoavat siihen puolustuksekseen. Mutta miksi uskoa heitä ja hylätä yhteys universaaliin kristilliseen kirkkoon?

Ydinosiossasi, Timo, esittelit luterilaisia tulkintaperiaatteita toistamalla jatkuvasti sanoja ”uskon, että”. Saahan sitä uskoa, mutta olisi kiva kuulla perustelutkin. Viittasit vain lyhyesti pariin raamatunkohtaan, Ef. 2 ja Room. 4. Mutta kuten jo todettiin, ne ovat täysin YJ-yhteensopivia.

Sanot, ettei syntioppimme ole selvä. Kenelle on, kenelle ei. Kysyt: ”Mitä tarkoittaa, että vanhurskautetut eivät jää syntisiksi, jos kuitenkin hyväksytään 1 Joh. 1:8–10. Olemmeko siis uskovina syntisiä vai emme?” Vastaan niin kuin osaan.

Kasteessa, vanhurskauttamisemme hetkellä, vanha katoaa ja uusi tulee tilalle (ks. 2. Kor. 5:17). Emme siis jää olemuksellisesti syntisiksi, Jumalan edessä vihan ansaitseviksi, eikä lumi vain peitä lantakasaa, vaan muutumme Jumalan edessä kokonaan puhtiksi, lumenvalkoisiksi (ks. Jes. 1:18). Silti meihin jää taipumus syntiin, joka myös saa meidät jatkuvasti tekemään ainakin pieniä syntejä, laiminlyömään hyvää, jne, ja siinä mielessä olemme syntisiä ja tarvitsemme jatkuvasti anteeksiantoa.

Mitä muuten tarkoitit, kun sanoit, ettei kirkoissa hyväksytty YJ:n jälkeen tehtyä lisäystä? Siis Annexia vai? Missä kirkoissa? Eikö Annex liity yhteiseen julkilausumaan, jonka LML ja katolinen kirkko yhdessä hyväksyivät? En tässä enää lähde syvemmin keskustelemaan pappisvirasta ekumenian esteenä, kun se menee jo niin paljon aiheen ohi. Viittaanpa vain Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -dokumentin kohtaan 309 ja sen nostamiin pointteihin.

Timo, on kiva kuulla, että voisit suudella paavin sormusta, jos vanhurskauttamisopista löytyy yhteys. Minulla on sinulle hyviä uutisia! Sellainen on olemassa! Sinun ei tarvitse muuta kuin lakata itse olemasta ”kirkkaan vanhurskauttamisopin” kriteeri ja hyväksyä oman rakkaan kirkkosi ja koko universaalin katolisen kirkon viisaus tässä asiassa.

Timo Junkkaala: Vastauspuheenvuoro (3)

Tässähän on vaarassa viisastua, kun sinun kanssasi keskustelee. En ole tiennyt, että Roomassa voidaan suhtautua noin vapaamielisesti menneisyyteen. Olen luullut, että jos paavi tai kirkolliskokoukset ovat jotakin sanoneet, niitä on aina pidettävä totuutena. Tästä syystä olen arvellut ekumenian edistymisen olevan niin vaikeaa.

Olet oikeassa siinä, että linjani Paavalista Augustinuksen kautta Lutheriin on tietysti karkea yleistys. Eiköhän siinä kuitenkin esim. armon evankeliumin korostamisessa vastakohtana ihmisen omille teoille ja ansioille ole jotain perääkin. En nyt mene siihen, jäikö roomalaiskatoliseen teologiaan semipelagiolainen piirre.

Suurin yllätys tekstissäsi oli nyt se, että aloit puolustaa Trenton kokousta. En muista, mitä Teinonen ja Tiililä ovat tästä asiasta mahtaneet sanoa, mutta yhteisen muistin virkistämiseksi otan muutaman kohdan Trenton kaanoneista:

”Jos joku sanoo jumalattoman tulevan vanhurskautetuksi pelkästä uskosta … hän olkoon erotettu.” (9). ”Jos joku sanoo ihmisen tulevan vanhurskautetuksi joko niin, että hänen hyväkseen pelkästään luetaan Kristuksen vanhurskaus tai että hänelle pelkästään annetaan synnit anteeksi … hän olkoon erotettu.”  (11) ”Jos joku sanoo, ettei vanhurskauttava usko ole mitään muuta kuin luottamus jumalalliseen laupeuteen, joka antaa synnit anteeksi Kristuksen tähden, tai että vanhurskauttamisemme tapahtuu pelkästään  tämän luottamuksen kautta: hän olkoon erotettu.” (12).

Näiden kai pitäisi olla YJ:n jälkeen jo taakse jäänyttä elämää. Pelkään vain, ettei niin ole. Silloin perustavaa laatua olevaa yksimielisyyttä ei ole saavutettu.

Ilmaisit hyvin yhden peruseron välillämme, kun kirjoitit, että sinä lähestyt asiaa kirkko-opin ja minä Raamatun ja sen tulkinnan näkökulmasta. Kirjoitit näin: ”Kaikkihan voivat väittää olevansa Raamatun puolella, se ei ole vaikeaa, ja kaikki maailman lahkot vetoavat siihen puolustuksekseen. Mutta miksi uskoa heitä ja hylätä yhteys universaaliin kristilliseen kirkkoon?”

Juuri tässä Luther  kulki eroon myöhäiskeskiajan kirkosta, jonka opetuksen alla hän ei ollut löytänyt armollista Jumalaa. Siinä on ero edelleen.

Vielä muutama kommentti. Syntiopissa on siis selvästi se ero, että sinä sanot anteeksiantamuksen muuttavan ihmisen kokonaan puhtaaksi ja me luterilaiset uskomme, että meille luetaan Kristuksen puhtaus.

Tarkistin sen Annexia koskevan asian. Luterilaiset kirkot hyväksyivät YJ:n keväällä 1998. Sen jälkeen kävi yllättäen ilmi, että Vatikaani empi asiassa. Tarvittiin lisäneuvottelut, joissa syntyi kaksi tekstiä, toisena tuo Liite eli Annex. Se synnytti Saksan luterilaisten teologien joukossa paljon vastustusta. Luterilainen maailmanliitto hyväksyi sen viemättä asiaa kirkkojen käsittelyyn.

Niinpä noita liitteitä ei ole koskaan hyväksytty esim. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa. Risto Saarinen kirjoittaa asiasta näin: ”Jos liite tuo opillista lisäarvoa, niin kyseessä on sopimuksen muuttaminen, joka kenties pitäisi alistaa paikalliskirkoille. Jos se taas ei tuo lisäarvoa, niin miksi se ylipäätään laadittiin.” Pitäisikö herättää keskustelu siitä, onko YJ lopullisessa muodossaan koskaan asiallisesti hyväksytty?

Palataan siihen paavin sormuksen suuteluun sitten kun on käynyt ilmi, että YJ:hin vielä jääneet epäselvyydet on selvitetty ja sen sanoma on todellistunut roomalaiskatolisessa kirkossa.

Ehkä tässä vaiheessa on tunnustettava, että samalla kun arvostelen Roomaa joistakin asioista, on sille annettava tunnustus siitä, että se pitäytyy monessa asiassa Raamattuun paljon selvemmin kuin yleisen mielipiteen pyöritykseen antautuneet protestantit. Eikä nyt ole kysymys vain eettisistä asioista. Benedictus XVI kirjoittaa Jeesuksesta paremmin kuin useimmat luterilaiset piispat. Mikä kirkko tässä nyt sitten on Sanan kirkko? Niin ovat maailman kirjat sekaisin.

P.s. Luen parhaillaan paavin kirjan Jeesuksen viimeiset päivät suomenkielistä käännöstä. Se on todella hieno kirja – vaikka se täytyy myöntää, että se olisi vielä parempi, jos sitä valaisisi  vanhurskauttamisopin tuoma selkeys ja kirkkaus.

Emil Anton: Lopetuspuheenvuoro

Erittäin mielenkiintoisen dialogin jälkeen on yhteenvedon aika – kaikki hyvä loppuu aikanaan, paitsi kaikkein paras eli ikuinen elämä. Ihan ensiksi kiitokset sinulle Timo keskusteluun suostumisesta ja sen toteuttamisesta hyvässä hengessä.

Väittelymme aiheena oli ”Onko vanhurskauttamisopissa löytynyt yhteys?” Kuten nähty, siihen voi vastata sekä myönteisesti että kielteisesti. Oikeastaan uskaltaisin sanoa, että olemme yhtä mieltä sekä ”kyllä” että ”ei” -puolesta. Molemmat nimittäin tunnustamme sen tosiasian, että katolinen kirkko ja LML ovat allekirjoittaneet Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista.

Molemmat tunnustamme myös, ettei asiakirja ole täydellinen ja että käytännön tasolla luterilaiset ja katolilaiset voivat yhä olla eri mieltä vanhurskauttamisopin peruskysymyksistä. Erimielisyys välillämme koskee tässä dialogissa sitä, kumpi on ratkaisevampaa.

Itse lähdin alusta asti käsittelemään asiaa Kristuksen tahdon lähtökohdista: Herramme jätti meille ikään kuin testamentikseen rukouksen kristittyjen näkyvän ykseyden puolesta (Joh. 17). Tämän takia lähestyn tätäkin kysymystä kirkko-opillisesti ja yhdyn kirkkoisä Irenaeuksen (n. v. 189) sanoihin: ”Mitään niin tärkeää reformaatiota he eivät voi toteuttaa, että se korvaisi heidän skismansa aiheuttaman pahan.” (Adv. Haer. IV, 33:7)

Jos Timolle sopii melkein mikä vain, kunhan vanhurskauttamisoppi on puhdas, niin minulle sopii melkein mikä vain, kunhan kirkko on yksi.

Timon luterilainen prinsiippi yksityisen raamatuntulkinnan nostamisesta kirkon ykseyden edelle ei tule samalla tavalla Kristukselta. Sama pätee vanhurskauttamisopin keskeisyyteen kaiken mittarina sekä kaikenkattavaan lain ja evankeliumin erotteluun. Ainoa argumentti, joka tämän puolesta kuultiin, oli ”uskon, että”.

Mainitut prinsiipit tulevat kaikki Lutherilta, eivät Kristukselta eivätkä sen koommin apostoleiltakaan. Timon esittämiin raamatunkohtiin (Ef. 2 ja Room. 4) vastasin YJ:n pohjalta, mutta omiini (Tit. 3, Room. 6 ja Jaak. 2) en saanut muuta vastausta kuin sen, että Raamattua pitää lukea luterilaisten prinsiippien mukaan.

Olemme kuitenkin päässeet myös eteenpäin. Tässä meitä on hieman ironisesti auttanut ”ekumenian suurin este”, itse tunnustuskirjojen antikristus, Rooman paavi. Minä kaivoin esiin Ratzingerin edistyksellisiä esipaavillisia ajatuksia (kirjasta Principles of Catholic Theology), jotka antoivat Timolle uutta ekumeenista optimismia. Timo puolestaan toisti myönnytyksensä, että ”Benedictus XVI kirjoittaa Jeesuksesta paremmin kuin useimmat luterilaiset piispat”.

Silti paavilta nähtävästi puuttuu vielä vanhurskauttamisopin ”selkeys ja kirkkaus”. Vaikka puuttuisikin, eikö YJ joka tapauksessa merkitse vähintäänkin sitä, että paavi myös sallii ”puhtaan ja kirkkaan” vanhurskauttamisopin saarnan? Jos hän ei tuomitse Küngia, ei hän tuomitse Junkkaalaakaan. Eikö tämä riittäisi ansaitsemaan suukkoa sormukselle?

En kuitenkaan jätä väitettäni siihen, että paavi ainoastaan sallisi kirkkaan evankeliumin julistamisen. Mielestäni luterilaisilla on tarpeeksi syytä ajatella, että hän on maailman johtava kirkkaan evankeliumin ja vanhurskauttamisopin julistaja. Erinomaisissa Paavali-katekeeseissan vuosina 2008–2009 (Saint Paul) Benedictus XVI viittasi kahdesti Lutheriin hyväksyvästi vanhurskauttamisopin yhteydessä (autuas vaihtokauppa s. 34–35, yksin uskosta s. 82).

Sitaatti jälkimmäisestä asiayhteydestä on paikallaan keskustelumme päätteeksi: ”Vanhurskaus merkitsee yksinkertaisesti Kristuksen kanssa ja Kristuksessa olemista. Ja se riittää. Muuta ei enää tarvitse noudattaa… Usko on Kristukseen katsomista, itsensä uskomista hänelle, yhdistymistä Kristukseen, muovautumista Kristuksen kaltaiseksi…” (s. 82)

Kiitän vielä kerran Timoa osallistumisesta tähän ”jouludebattiin”. Joku voi pitää joulua sopimattomana aikana väittelyille, mutta toivottavasti tämä dialogi auttaa meitä kiinnittämään katseemme aina vain tiukemmin joulun Herraan, joka on tullut meille ”viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi” (1. Kor. 1:30).

Timo Junkkaala: Lopetuspuheenvuoro

Lämmin kiitos Emil Antonille hyvästä ekumeenisesta debatista. Kunnollinen teologinen mittelö on harvinaista herkkua.

Mihin siis päädyimme? Ainakin siihen, että kristittyjen yhteyden tähden, joka on Kristuksen tahto ja hänen lahjansa, on tässä synnin maailmassa nähtävä vaivaa. Yhtäältä tuo yhteys on jo olemassa kaikkien niiden kesken, jotka uskovat Kristukseen.

Toisaalta on aina olemassa myös vaara olla Paavalin tai Pietarin puolta vaikkei heitä kumpaakaan ole ristiinnaulittu meidän puolestamme. On myös harhaoppien vaara, joista apostoli Paavali jatkuvasti varoitti. Vanhurskauttamisoppia on aina harjoitettava ja opiskeltava, kuten Luther muistutti. Kiitos, Emil, että haastoit minut siihen.

Olemme yhtä mieltä siitä, että Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista on tärkeä ekumeeninen asiakirja ja merkittävä edistysaskel. Yhdessä saatamme iloita siitä, että roomalaiskatolinen kirkko on siinä ilmaissut hyväksyvänsä uskonpuhdistuksen uudelleen löytämät Uuden testamentin suuret totuudet siitä, että pelastus perustuu yksin Kristuksen työhön ja että se annetaan ihmiselle ilman mitään tämän omaa ansiota yksin Jumalan armosta.

Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, ymmärretäänkö armo ja vanhurskauttaminen todella samalla tavalla. Se, mitä luemme Katolisesta katekismuksesta, ei puhu todellisen perustavaa laatua olevan yksimielisyyden puolesta. Yhdessä hyväksyttyjen sanontojen takana näyttää yhä olevan merkittävää erimielisyyttä itse asiasta.

Onko armo Jumalan mielenlaatu ja anteeksiantamus vai ihmiseen vuodatettu voima, jonka aiheuttaman muutoksen perusteella Jumala vanhurskauttaa ihmisen? Ovatko pelastuksen perusteet siis todellisesti Kristuksessa vai ihmisessä itsessään? Onko ihminen vanhurskautettunakin yhä syntinen, siis todella yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen?

Vaikka Luterilainen maailmanliitto hyväksyi YJ:n, sadat luterilaiset teologit erityisesti Saksassa olivat sitä mieltä, ettei asiakirjaa olisi pitänyt hyväksyä. Minäkin olen sitä mieltä, että olisi ollut rehellisempää tunnustaa, ettei perustavaa yksimielisyyttä vielä saavutettu, vaikka ilmaisuissa päästiinkin pitkälle. En siis ole kannassani yksin. Enemmistö Saksan merkittävimmistä luterilaisista teologeista on kanssani samaa mieltä.

Erimielisyytemme Emilin kanssa tulee hyvin ilmi siinä, että hänelle riittää, että kirkko on ykseyden hyväksynyt. Oikeaa kristillisten kirkkojen yhteyttä ei kuitenkaan saavuteta allekirjoituksilla. Oikea yhteys perustuu todelliseen uskon ja opin yhteyteen, samaan käsitykseen evankeliumista.

Paavali käyttää tästä voimakkaita ilmauksia Galatalaiskirjeessä. Evankeliumin sisältö on tärkeämpi kuin se, kuka siitä kuuluttaa. Kun Paavalille ei oikean evankeliumin takuuksi riittänyt se, että sitä julistaisi taivaan enkeli, ei hänelle riittäisi sekään, että näytettäisiin Rooman kirkon ja Luterilaisen Maailmanliiton allekirjoituksia.

En näe vastakkainasetteluamme samoin kuin Emil, joka sanoo, että vastakkain ovat Kristuksen sanat yhteydestä ja minun edustamani luterilainen raamatuntulkinta. Kyse on siitä, mikä on Uuden testamentin pelastusoppi. Syntiselle julistettu vanhurskaus yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden on koko Uuden testamentin oppi. Paavali ilmaisee sen kirkkaasti monessa kohdassa.

Mutta samaan tapaan toimi myös Jeesus itse, kun hän julisti synnit anteeksi halvaantuneelle ja publikaanin vanhurskaaksi temppelissä ja kun hän toivotti ristin ryövärin tervetulleeksi paratiisiin. Tätä evankeliumia ei saa vaarantaa. Vain siihen voi perustua todellinen kristillinen yhteys.

Olemme yhtä mieltä siitä, että roomalaiskatolinen kirkko on varsinkin eettisissä kysymyksissä osoittautunut viime aikoina raamatullisemmaksi kuin useimmat luterilaiset kirkot. Iloitsemme myös paavin kirjoista, jotka erinomaisella tavalla avaavat evankeliumeiden sanomaa Jeesuksesta. Toivottavasti tämä kaikki herättää myös luterilaiset kirkot löytämään uudelleen uskon aarteet ja pitämään kiinni Jumalan sanasta.

Toivottavasti vanhurskauttamisoppia ei unohdeta. Uusin asiakirja Vanhurskauttaminen kirkon elämässä ansaitsisi nousta siitä unohduksen yöstä, johon se heti alkuunsa näyttää vaipuneen. Siitä huolimatta, että sekin lähtee siitä optimismista, että yksimielisyys vanhurskauttamisopissa on saavutettu, siinä on paljon hyödyllistä.

Me jatkamme keskustelua ainakin Perustan teologisilla opintopäivillä 2.–4.1. Minulle on siellä merkitty aiheeksi Löytyikö yksimielisyys vanhurskauttamisopissa. Tämä keskustelu on antanut sitä varten paljon aineksia.

Kansankirkon puolustus

maaliskuu 12, 2012

Pentti Laasosen Yhteisellä tiellä - Luterilainen kirkko jakamattoman perinteen kantajana (Kirjapaja 2011) on poikkeuksellinen pieni kirjanen. Sitä voisi jopa kutsua kansankirkolliseksi apologiaksi - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen uskon puolestukseksi!

Kansankirkollinen apologia ei tietenkään ole triumfalistinen, vastakkainasetteleva, poleeminen. Sen argumentti ei tietenkään ole: “Me olemme oikeassa, muut eivät”, vaan “Anteeksi, kyllä mekin olemme oikea kirkko”. Annetaan Laasosen piristävän teoksen puhua puolestaan.

Katolisuutta

Laasosen huolena on, että “monien aikamme luterilaisten käsitykset omasta kirkostaan ovat liukuneet kauaksi siitä itseymmärryksestä, joka oli luterilaisilla reformaation aikana ja sitä seuranneina kahtena vuosisatana”. Luterilaisuuden “riisuttu asu” on “jyrkässä ristiriidassa klassisen luterilaisuuden kanssa”. (s. 7.)

Luterilaisten tunnustuskirjojen Confessio Augustana (CA, 1530) eli Augsburgin tunnustus “kertoo meille paremmin kuin katugallup, mitä luterilainen kirkko on”: “Siinä, mitä on esitetty, ei ole ‘mitään, mikä on ristiriidassa Raamatun tai katolisen kirkon tai Roomankaan kirkon kanssa’… Ei mitään katolisen kirkon vastaista!” (s. 11.)

“Reformaatiossa ei siis perustettu uutta kirkkoa.” CA:n kirjoittajat osoittivat, että he eivät eroa kirkosta, vaan katolinen ja apostolinen “usko ja perintö säilytettiin tilanteessa, jossa reformaation kulku… johti Roomasta erilleen. Luterilaiset selittivät, etteivät he tätä eroa halunneet eivätkä tehneet. Näin ollen luterilainen kirkko ei ole uusi kirkko eikä roomalaiskatolinen kirkko ole luterilaisen kirkon ‘äitikirkko’”. (s. 12.)

Laasonen seuraa katolisen teologin Peter Mannsin tilannearviota, jonka mukaan Lutherin ajan rappioitunut paavius oli ennen kaikkea syynä reformin tarpeeseen. Anekauppa mainitaan tietysti vääristyneen kirkollisuuden ilmiönä. Paavalin vanhurskauttamisopin löytö “ei ole suinkaan luterilaisuuden keksintö, vaan se esiintyy keskiajan kirkossa, niin kuin luterilaiset teologit totesivat luterilaisuuden klassisena aikana”. (s. 13-14.)

Pappisselibaatti ja pedofiliatapaukset saavat Laasoselta piikin: “Solmimalla avioliiton Luther antoi kirkolle vihjeen siitä, että oli järkevää luopua papiston selibaatista. Rooman kirkon uusimmissa myllerryksissä on vahvistunut tarve kuunnella Lutheria.” (s. 15.)

Luther sanoi saaneensa “katolisesta kirkosta kaiken sen, mitä hänellä oli”. Hän halusi säilyttää kirkon hajoamattomana ja “vetosi vanhakirkolliseen traditioon kirkkoa yhdistävänä tekijänä” - luterilaiset määrittelevät katolisuutensa “vanhan kirkon ajattelun perustalta”. (s. 19.)

Kirkko ja virka

“Luterilaisuus säilytti katolisia uskontunnustuksia seuraten vanhakirkollisen ja katolisen kirkkokäsityksen, jonka mukaan kirkko ei ole vain jäsentensä summa, vaan äidin syli, jossa jäsenet vasta syntyvät… Subjektiivinen kirkkokäsitys on luterilaisuudelle vieras. Vaikka kirkko on ‘pyhien ja oikein uskovien yhteisö, se ei erottele jäsenyydestään ‘vääriä’. ‘Väärätkin’ papit hoitavat ‘oikeita sakramentteja’”, kuten CA opettaa. (s. 20.)

Tästä seuraa piikki tiettyjä herätysliikepiirejä ja ehkä Luther-säätiötä kohtaan: “Uskontunnustusta noudattava luterilainen kristitty ei jätä kirkkoaan eikä lähde muodostamaan kirkon jumalanpalveluselämästä erottautuvia ‘tosiuskovien’ ryhmiä, vaikka kirkko tekisi virheitä.” (s. 21.)

Naispappeudesta Laasonen kirjoittaa sivulla 23: “Kun luterilainen kirkko katsoo Augsburgin tunnustuksen säädöksien henkeä seuraten mahdolliseksi naisen vihkimisen kirkon virkaan, se ei muuta virkakäsitystä eikä kirkon oppia. Ratkaisu perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan mies ja nainen ovat samanarvoisia Jumalan edessä ja kirkossa, ja tämän käsityksen soveltamiseen viran määrittelyssä.”

Siinä missä katolisuudessa puhutaan “Vatikaani II:n hengestä”, Laasonen puhuu CA:n “hengestä”. Näillä ilmauksilla on kuitenkin perusteensa. Laasonen selittää, että CA “pohtii loppuluvussaan apostolien antamia kieltoja, jotka annettiin ‘vain tietyksi ajaksi pahennuksen välttämiseksi’”. Jälleen piikki em. suunnille: “Jos naisten ordinaatiota pidetään oppikysymyksenä, asetutaan luterilaisen tunnustuksen henkeä vastaan.”

Suurille kirkoille viesti on seuraava: “Luterilainen kirkko odottaa toisten apostolisten kirkkojen hyväksyvän sen näillä perusteilla tekemän ratkaisun, mutta ei vaadi sitä yleiseksi normiksi.” Mitä paaviuteen tulee, “luterilaisuus on valmis hyväksymään paavin, jos tämä toimii kirkon ykseyden ja jatkuvuuden suojelijana ja takaajana”. (s. 23-24.)

Laasonen kiinnittää huomiota paavin erehtymättömyyden ongelmallisuuteen, jonka paavi Johannes XXIII vaikutti tunnustavan sanoessaan, ettei hän käytä sitä koskaan. Laasonen viittaa Hans Küngiin, joka sanoi em. paavin ajattelussa piilleen “toisenlaisen paavin” mahdollisuus, paavin, “joka voisi palvella koko kirkkoa”. Laasonen katsoo toiveekkaasti eteenpäin aikaan, jolloin “syntynyt kahtiajako osoittautuu vain väliaikaiseksi ja jää taakse” - silloin “paavius ei enää ole luterilaiselle kirkolle ongelma”. (s. 25.)

Kirkon jatkuvuus ja muuttuvaisuus

Kansankirkon apologialle on tietysti ensisijaista korostaa jatkuvuutta katolisista ajoista: on “perusteltua ja yleisesti hyväksyttyä puhua Suomen kirkon 850-vuotisesta historiasta”. Tämä merkitsee, että kansankirkko “tunnustetaan samaksi kuin keskiajan kirkko”. (s. 32.)

Tästä seuraa piikki Helsingin katolista hiippakuntaa kohtaan: “Nykyisin Suomessa toimivan roomalaiskatolisen kirkon edustajien esittämä käsitys, jonka mukaan vasta se jatkaisi Suomen keskiajan kirkon elämää, on epähistoriallinen… Roomalaiskatolilaisten omankaan edun vuoksi ei ole sopivaa yrittää tunkea nurkkaan luterilaista kirkkoa, joka tavoittelee kirkkojen apostolista ykseyttä.” (s. 32.)

Suomen kirkko ei ole “protestanttinen erilliskirkko, uutuuskirkko” eikä vasta “viisisataa vuotta sitten” perustettu kirkko, “jolta puuttuu apostolinen perinne”. Laasonen heittää täten piikin myös ortodoksinunna Kristodulille: “ortodoksinenkaan kirkko ei ole suinkaan muuttumaton ja alkuperäinen kirkko”. (s. 32-33.)

“Apostoliset kirkot ovat historiansa aikana monin kohdin muuttuneet. Puhe kaksituhatvuotisesta muuttumattomuudesta ei vastaa minkään kirkon todellisuutta. Luterilaisen kirkon on muiden apostolisten kirkkojen tavoin vastattava kysymykseen, millaiset muutokset ovat mahdollisia tai välttämättömiä ilman, että kirkko menettää katolisuutensa.” (s. 51.)

Laasonen antaa esimerkeiksi muuttuneista käytännöistä veren syömiskiellon ja naisten pään peittämisen seurakunnan kokouksissa. CA opettaa: “Omiatuntoja ei tule vaivata uskomalla, että säännökset ovat välttämättömiä pelastukseen”. Tässä kirkon oman käytännön kritiikissä ei ole kyse “maailman muodin” seuraamisesta, “johon se joskus sekoitetaan”. “Näiden kahden erottaminen on kirkon tehtävä.” (52-53.)

Homokysymyksestä ei kirjassa mainita mitään (hattua Laasoselle!), mutta rivien välistä voinee lukea, että se kuuluu juuri näihin asioihin, joista kirkon on osattava erottaa välttämätön ja ei-välttämätön.

Sekalaista

Laasonen vastustaa perinteiseen luterilaisuuteen vedoten kuvanriistoa ja sanoo Markus Hiekkasta seuraten luterilaisen käsityksen kuvista olevan varsin lähellä katolista (s. 27). Ehtoollismessu on myös pidettävä “jokaisessa sunnuntaipalveluksessa” (s. 40).

Laasonen jatkaa jumalanpalveluksesta moittimalla “kalvinilaisuudesta peräisin olevia käsityksiä, että messun visuaalisen kauneuden karsiminen olisi luterilaisuuden aidointa historiallista perintöä”. Hän sanoo jopa: “Roomalaiskatolinen ja luterilainen messuliturgia ovat säilyttäneet vanhemman muodon kuin ortodoksinen kirkko, jota bysanttilainen vaikutus on etäännyttänyt kauemmaksi vanhasta kirkosta.” (s. 42.)

CA ei myöskään kiellä esirukousten pyytämistä pyhimyksiltä, se vain sanoo, ettei Raamattu “neuvo” sitä. Lisäksi opetetaan, että “voimme julkisesti muistaa pyhiä”. Luterilaisuus kunnioittaa “Mariaa Jumalan äitinä, Jumalansynnyttäjänä, niin kuin kirkossa määritellään”. Maria on “rakastettu pyhä hänelle kirkollisessa kalenterissa omistettuine virsineen ja merkkipäivineen”. (s. 49.)

Jokapäiväisen elämän pyhittämisestä Laasonen kirjoittaa, että maailman “pyhyys on Jumalan luomistyön ja lunastustyön aikaansaannos”, maailma ei siis tule pyhäksi “vasta ihmisen pyhitystyön tuloksena”. Luterilaisen spiritualiteetin keskipisteessä on messun “pyhä materialismi”. (s. 55-56.)

Tärkeä on myös kristityn vapaus, mikä toisaalta johtaa siihen, ettei luterilaisuutta ole helppo opettaa. “Luterilaisesta kirkosta on helppo irtautua, ellei ole sisäistänyt hengellistä elämää kristityn vapaudessa tai jos on kokonaan vieraantunut messusta, jumalanpalveluselämästä.” (s. 57.)

Arviointia

Mielestäni Laasosen kirja on tärkeä puheenvuoro. Se avaa suomalaisen luterilaisuuden kasvot, jotka ovat monelle suomalaiselle (puhumattakaan ulkomaalaisista) - niin luterilaisille kuin katolilaisillekin - tuntemattomat. Se auttaa näkemään, että on olemassa myös hyvin katolisesti itsensä ymmärtävää luterilaisuutta.

Epäröin kutsua tätä “autenttiseksi luterilaisuudeksi”, luterilaisuutta kun on hyvin perustein montaa maata. Toisaalta monet nykyluterilaiset ovat todellakin menettäneet paljon alkuperäisestä luterilaisesta identiteetistä, joka Laasosella tulee esiin, mutta toisaalta Laasonenkin tuntuu olevan aika kaukana varhaisten (ja monien nykyisten) luterilaisten sola scriptura ja sola fide -intoilusta.

Hämmästyttävin kohta Laasosen kirjassa on sivulla 21, jossa hän sanoo, ettei tunnustuskirjoissa “ole hyökkäystä aikansa katolista vanhurskauttamisoppia vastaan”. Tässä vaiheessa mietin, ymmäränkö Laasosta väärin vai onko hän jättänyt CA:n jälkeiset tunnustuskirjat kokonaan lukematta.

Laasosen kritiikki utopistisia muuttumattomuuskäsityksiä kohtana on oikeutettu, samoin hänen viestinsä Suomen katolilaisille Suomen kirkon jatkuvuudesta, vaikka kysymykset ovat toki paljon monimutkaisempia kuin mustavalkoinen “kyllä tai ei” -vastakkainasettelu. Kritiikki Luther-säätiötä kohtaan tuntuu menevän hieman yli laidan, kun Laasonen väittää, ettei luterilainen kirkko hyväksy Matti Väisäsen kastetta “varsinaiseksi kristilliseksi kasteeksi” (s. 35).

Laasosen visio apostolista ykseyttä vaalivasta luterilaisuudesta on kaunis ja rohkaiseva. Voi kuitenkin kysyä, onko luterilainen kirkko ottanut tätä visiota tarpeeksi huomioon joissain viime aikoina tekemissään päätöksissä. Ekumeniaa on kuitenkin harrastettu enemmän suomalaisen yhteiskunnallisen mielipiteen kuin katolisen ja ortodoksisen maailman kanssa. Laasosen kirjanen on silti hyvä esimerkki ykseyden toivon elämisestä kaikista vaikeuksista huolimatta. Peliä ei ole vielä pelattu.

Katolisuuden ja luterilaisuuden erot

marraskuu 1, 2010

Kirjoitan tämän artikkelin tiettyjen katolilaisten pyynnöstä materiaaliksi kysyville ja etsiville, jotka eivät tiedä paljoakaan kummastakaan kirkosta, koululaisille ja aikuisille. Siksi genre on hieman tavallisesta poikkeava. Otan vastaan kommentteja sekä parannusehdotuksia.

Mitkä ovat katolisen ja luterilaisen kirkon tärkeimmät erot? Vastauksen saamiseksi on luotava katsaus historiaan ja nykyisyyteen, sillä paljon on ehtinyt tapahtua kirkkojen alkuperäisen erkaantumisen jälkeen.

Katsaus historiaan

Luterilainen kirkko on saanut nimensä Martti Lutherista, joka oli alkujaan katolinen munkki ja pappi 1500-luvun Saksassa. Vaikka Lutherin tarkoitus ei alun perin ollut perustaa omaa kirkkoa, hän päätyi eroon katolisesta kirkosta vuonna 1521. Katolisen kirkon johtaja, paavi, erotti Lutherin ja antoi hänen seuraajilleen nimen “luterilainen”.

Katolisen kirkon nimi “katolinen” ei tule kenestäkään perustajasta, vaan kreikan kielen “yleistä, yhteistä” tai “maailmanlaajuista, kaikille avointa” tarkoittavasta sanasta katholikos. Kristityt käyttivät tätä nimeä kirkosta jo 100-luvulta asti korostaakseen Jeesuksen perustaman kirkon universaalisuutta. Jeesus itse rakensi kirkon Pietarin perustalle (Matt. 16:18) ja lähetti sen johtajat eli apostolit opettamaan kaikkia maailman kansoja (Matt. 28:18-20).

Apostolien jälkeen kirkon johdossa seurasivat piispat ja heistä tärkeimpänä Pietarin seuraaja, Rooman piispa eli paavi. Kirkon oppi kehittyi pitkin vuosisatoja, ja 1500-luvulla oltiin tultu tilanteeseen, jossa joidenkin mielestä kirkko oli etääntynyt liian kauas apostolien julistamasta ilosanomasta Kristuksen vapahtavasta kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Luther kuului näihin kriitikoihin, ja hän naulasi Wittenbergin linnankirkon oveen 95 teesiä, joissa hän kritisoi joitain kirkossa esiintyneitä väärinkäytöksiä.

Luther löysi oman oppinsa kivijalan Paavalin Roomalaiskirjeen jakeen 1:17 uudesta ymmärtämisestä: Jumalan vanhurskaus on lahjavanhurskautta yksin uskosta. Vaikka vanhurskauttaminen tuntuu nykysuomalaiselle vieraalta sanalta, tuli juuri tästä Lutherille tärkein ja rakkain opinkohta, jonka varassa kirkko seisoi tai kaatui. Lutherin mukaan katolinen kirkko ei enää julistanut Paavalin evankeliumia uskosta, vaan vaati kaikenlaisia tekoja Jumalan hyväksynnän (vanhurskauttamisen) saavuttamiseksi.

Katolinen vastaus

Katolilaiset vastasivat opettamalla, että vaikka Jumalan hyväksyntä saadaankin ensin ilmaisena lahjana, on kristittyjen silti pyrittävä hyviin tekoihin ja vältettävä syntiä, sillä lopulta jokainen joutuu tekemään tiliä teoistaan Jumalan edessä. Tälle opetukselle voi(tiin) löytää tukea myös Paavalilta (Room. 2:6-10, 14:10-12). Lutherin vuonna 1520 kirjoittaman kirjan Kristityn vapaudesta mukaan hyvät teot kuuluvat vain ihmisten välisiin suhteisiin eikä niillä ole mitään tekemistä ikuisen autuuden saavuttamisen kanssa.

Katolilaiset haastoivat Lutherin uuden raamatuntulkinnan ja vetosivat siihen, miten kirkko on aina ymmärtänyt ja tulkinnut Raamattua. Jumala ei ollut auktorisoinut Lutheria, vaan Pietarin ja hänen seuraajansa opettamaan totuutta. Luther taas oli vakuuttunut siitä, että paavin opetus oli Raamattua vastaan. Tämä sai Lutherin näkemään paavin antikristuksena ja vetoamaan yksin Raamattuun kristittyjen uskon auktoriteettina. Tästä tuli reformaation eli uskonpuhdistuksen toinen suuri kiistakysymys: Raamattu, traditio ja kirkko vaiko yksin Raamattu.

Yksin Raamattu -periaate sai Lutherin kritisoimaan monia muitakin katolisen kirkon oppeja ja käytäntöjä kuten kiirastulta, aneita, katumustöitä, luostarielämää, pappien naimattomuutta, pyhiinvaelluksia sekä pyhimysten liiallista kunnioittamista ja rukoilemista. Paavi ei tietenkään voinut hyväksyä Lutherin epäkatolisia käsityksiä, joten hän antoi vuonna 1520 Lutherille varoituksen ja mahdollisuuden perua valitut väärät opetukset. Luther poltti paavin kirjeen ja sinetöi täten kohtalonsa eli kirkosta erottamisen, joka tapahtui paavin kirjeellä vuonna 1521.

Luterilaisuus ei kuihtunut vaan vakiintui omaksi kirkkokunnakseen, kun luterilainen oppi määriteltiin Augsburgin tunnustuksessa ja myöhemmin Lutherin kuoleman jälkeen Yksimielisyyden kirjassa (1580). Luterilaisuus ei kuitenkaan ollut ainoa protestanttisuuden muoto, vaan yksin Raamattuun uskovia ryhmiä ilmeni äkkiä useita keskenään kilpailevia ja eri lailla opettavia. Katolinen kirkko vastasi protestanttien oppeihin Trenton kirkolliskokouksessa (1545-1563), jossa se määritteli useita kiistanalaisia oppeja.

Puhdasoppisuuden aika

1500-luvulla Euroopan valtiot joutuivat valinnan eteen: seuratako Lutherin esimerkkiä ja erota Rooman yhteydestä vai pysyäkö uskollisena paaville? Monet hallitsijat kokivat ensimmäisen vaihtoehdon suotuisammaksi, sillä se antoi valtiolle sen, mikä ennen oli kuulunut kirkolle. Näin menetteli mm. Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa Vaasa. Suomesta tuli siis luterilainen maa enemmän poliittisista kuin kristillisistä syistä.

Seuraavina vuosisatoina katolilaiset ja luterilaiset elivät enimmäkseen eristyksissä toisistaan. Molemmat puolet tuomitsivat toisensa harhaoppisiksi ja pitivät tiukasti kiinni oman tunnustuksensa totuuksista. Suomessa katolisuuteen kääntyminen oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty. Tärkeimmät opilliset erot olivat seuraavat: vanhurskauttaminen, paavius, sakramenttioppi ja pyhimyshartaus.

Jokainen näistä neljästä oppikysymyksestä on hyvin laaja ja liittyy useaan muuhun oppiin. Vanhurskauttamisoppi liittyy esimerkiksi sovitusoppiin, ratkaisuvallan vapauteen ja kiirastuleen. Paavius liittyy kirkko-oppiin ja virkaoppiin. Sakramenttioppi liittyy kirkko-oppiin ja vanhurskauttamiseen. Alla on pyritty antamaan lyhyt mutta kattava kuvaus molempien puolien teologisesta visiosta.

Luterilaisuuden ytimessä on Kristuksen sovitustyön kokonaisvaltaisuus: Jeesus otti ristillä päälleen Jumalan vihan kaikkien ihmisten kaikkia syntejä kohtaan, jotta Jumala voisi lahjoittaa ilmaiseksi kaikille Kristuksen täydellisen pyhyyden ja viattomuuden. Tämä lahja toteutuu armonvälineiden kautta, joita ovat Jumalan sana ja sakramentit, joita puolestaan ovat kaste ja ehtoollinen. Armonvälineet synnyttävät uskon, joka on luottamusta Kristukseen ainoana Vapahtajana. Näin ollen ihminen ei ratkaise omaa pelastustaan vaan saa sen lahjana, eikä siihen tarvita Kristuksen ohella muita välimiehiä kuten paavia tai Mariaa.

Katolisuuden ytimessä on synnin ja kuoleman voittaneen ja pelastuksen armon hankkineen Kristuksen mystinen ruumis, Jumalan maailmanlaajuinen perhe, jonka lapsiksi liitytään kasteessa ja jonka jäseninä kasvetaan muiden sakramenttien (yht. 7) elävöittämänä yhteydessä apostolien seuraajiin, piispoihin ja kirkon näkyvään päähän, paaviin. Edeltä taivaaseen päässeet veljet ja sisaret voivat auttaa esirukouksillaan vielä matkalla olevia, ja maan päällä olevat voivat rukoilla kuolleiden pikaista pääsemistä täydelliseen pyhyyteen. Vapaa tahto, paavi ja pyhimykset eivät kilpaile Kristuksen kanssa: Kristus toimii jäseniensä kautta.

Menneestä nykyisyyteen

Historiallinen katsaus tunnustukselliseen luterilaisuuteen ja katolisuuteen ei kuitenkaan riitä, jos haluamme ymmärtää katolisen ja luterilaisen kirkon eroja tänään. Niihin on vaikuttanut ennen kaikkea valistuksen henki, joka 1700-1800-luvuilta lähtien on mullistanut koko Euroopan hengellisen ja intellektuaalisen kentän. Järjen ja kriittisyyden korostaminen johti vanhojen auktoriteettien kyseenalaistamiseen: Raamatun asettamien ongelmien edessä ei enää nostettu hattua Jumalalle vaan hylättiin perinteinen oppi Raamatusta Jumalan sanana. Erityisesti luterilaisessa maailmassa Raamattua alettiin tutkia pelkkänä inhimillisenä dokumenttina.

Yksin Raamattu-periaate ja paaviuden puuttuminen mahdollistivat valistushengen menestyksen luterilaisuudessa, kun taas katolinen kirkko suhtautui pitkään kaikkeen modernismiin kielteisesti. Raamatun asema inspiroituna Jumalan sanana vahvistettiin kerta toisensa jälkeen. Vatikaanin II konsiilin (1962-1965) päätökset avasivat katolista kirkkoa nykymaailmalle ja tekivät vähintäänkin epäsuorasti tilaa myös liberaaliteologeille, mutta kirkon virallinen linja on silti useassa keskeisessä kysymyksessä selvästi perinteisempi kuin nykyisellä luterilaisella kirkolla.

Esimerkkejä tällaisista nykyajan kiistakysymyksistä ovat naispappeus ja ennen kaikkea avioliittoon sekä seksuaalimoraaliin liittyvät eettiset ongelmat kuten avioero ja uudelleenavioituminen, keinotekoinen ehkäisy, homoseksuaalisuus, esiaviollinen seksi ja avoliitto, abortti, keinohedelmöitys ja sterilisaatio. Perinteisesti nämä kysymykset eivät erottaneet katolisuutta luterilaisuudesta: molempien kanta kaikkiin näihin oli selvästi kielteinen.

Viimeisen sadan vuoden aikana luterilainen kirkko on kuitenkin muuttanut kantaansa sallivammaksi, ei ensisijaisesti Raamattuun vaan nykyaikaiseen arvomaailmaan vedoten. Samalla vanhat kiistat ovat jääneet taka-alalle, ja luterilaisessa kirkossa kuuleekin välillä paavi-, Maria- ja traditiomyönteisiä ääniä. Vanhurskauttamisopista päästiin virallisesti perustavanlaatuiseen sopuun vuonna 1999.

Luterilaisuuden piirissä on kuitenkin myös liikkeitä ja yksityishenkilöitä, jotka vastustavat valistushengen aiheuttamaa perinteisen kristillisyyden vesittämistä ja korostavat uskollisuutta Jumalan ilmoitukselle. Jotkin näistä ryhmistä, kuten evankelinen herätysliike (SLEY), ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä, toiset taas, kuten Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko (STLK), ovat eronneet omaksi kirkokseen. Tällaiset yhteisöt pitävät myös usein kiinni vanhoista opillisista rajanvedoista katoliseen kirkkoon nähden.

Lopuksi

Katolinen kirkko korostaa, että Kristus halusi perustaa ja perusti yhden ainoan kirkon maailman pelastukseksi, kuten sekä luterilaisten että katolilaisten tunnustamassa Nikealais-konstantinopolilaisessa uskontunnustuksessa sanotaan: “uskon yhden, pyhän, katolisen ja apostolisen kirkon”.

Kirkon yhteydestä eroaminen on vakava asia, ja siksi kirkko päästää ehtoolliselle eli pyhälle Kristuksen ruumiin aterialle vain ne, jotka ovat yhteydessä kirkon kanssa. Ehtoollinen on kristillisen elämän ydin, ikuisen elämän lahja ja pelastuksen sakramentti, jossa Kristus itse yhdistää meidät ruumiiseensa.

Ehtoollisessa kirkko julistaa Kristuksen pelastavaa kuolemaa ja ylösnousemusta maailman loppuun asti ja kutsuu tähän juhlaan kaikkia maailman ihmisiä. “Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!” (2. Kor. 13:13)

Kristityn vapaudesta

lokakuu 4, 2010

Nyt olen vihdoin lukenut Martti Lutherin kuuluisan teoksen Kristityn vapaudesta vuodelta 1520, evankelisluterilaisen todistajaseuran kustantamana suomenkielisenä julkaisuna (1970). Kyseessä on aivan reformaation alkuajoilta peräisin oleva hyvin lyhyt kirjanen, joka koostuu kahdesta osasta ja 30 teesistä.

Aiheena on luterilaisuuden ydin eli vanhurskauttaminen yksin uskosta sekä lain ja evankeliumin erottelu. Pääteesi on, että uskovana kristitty on vapaa herra yli kaiken, uskosta vanhurskas ja laista vapaa. Mutta toinen pääteesi on samaan aikaan se, että kristitty on velvollinen palvelemaan kaikkia ja tekemään hyvää.

Tämä selittyy lain ja evankeliumin erottelulla: evankeliumi lupaa kaikki lahjat ilmaiseksi, ja yksin usko omistaa ne. Laki sen sijaan neuvoo, miten tulee elää, mutta sitä ei saa sekoittaa pelastukseen, jonka antaa yksin evankeliumi uskon kautta. Laki ohjaa ruumista tässä elämässä, evankeliumi antaa sielulle Kristuksen. Jumalaa kohtaan velvollisuutemme on usko, ihmisiä kohtaan rakkaus.

“Sillä vapaa kristitty sanoo näin: minä paastoon, rukoilen, teen sitä ja tätä käskettyä, en sentähden, että minä tarvitsen taikka että pyydän niiden avulla tulla hurskaaksi tahi autuaaksi, vaan minä teen sen ja kärsin sitä paavin, piispain, seurakunnan tahi kanssaveljeni, herrain mieliksi, esimerkiksi ja palvelukseksi, niinkuin Kristuskin on paljon suuremman palveluksen tehnyt ja kärsinyt minun hyväkseni, jota hän paljon vähemmän tarvitsi.” (s. 37)

Katolisuutta, luterilaisuutta, mannermaalaisuutta, kalvinismia?

Lutherin pelastusoppi tässä teoksessa on mielenkiintoinen sekoitus elementtejä, jotka myöhemmin on ehkä mielletty tiukasti eri koulukuntien ajatuksiksi. Luther käyttää katolilaistenkin paljon käyttämää vertausta sielun jumalallistumisesta: “Millainen sana on, sellaiseksi sielukin tulee siitä; samaten kuin rautakin tulee yhdistyksestä tulen kanssa tulipunaiseksi.” (s. 12)

Tuomo Mannermaan perustama suomalainen Luther-koulukunta tuntuu saavan tukea tästä teoksesta, kun Luther opettaa vanhurskauttamisen olevan myös reaalista vanhurskaaksi tekemistä, ei tosin katolisessa mielessä (että sieluun vuodatettaisiin Jumalan pyhittävä armo) vaan seuraavassa:

“Kun Jumala sitten näkee, että sielu antaa hänelle totuuden, niin hänkin toisaalta kunnioittaa sielua ja pitää sen hurskaana ja totisena; ja se onkin sellaisen uskon kautta hurskas ja totinen. Sillä sehän on oikeus ja totuus, että pidät Jumalan oikeana ja totisena, ja se tekee oikeaksi ja vanhurskaaksi, kun se on totta ja oikein, että Jumalalle annetaan totuus.” (s. 13)

Vaikka tässä vaikuttaa siltä, että vanhurskaus on pelkkää uskolla Jumalalle kaiken kunnian antamista, Luther jatkaa käyttäen hyväkseen ajatusta uniosta: Usko saa aikaan sen, että sielu tulee “yhdistetyksi” Jumalan kanssa ja “pyhäksi, vanhurskaaksi, totiseksi, rauhalliseksi, vapaaksi ja täyteen kaikkea hyvää” (s. 11). Tapahtuu “iloinen vaihto”: sielu saa “lahjaksi ylkänsä Kristuksen iankaikkisen vanhurskauden” (s. 14).

Mielenkiintoisia opillisia yksityiskohtia ovat vielä seuraavat: “työt tekevät ihmisen hurskaaksi tahi pahaksi ihmisten edessä, se on, ne osoittavat ulkonaisesti, kuka on hurskas taikka kuka on paha” (s. 29, enemmän kalvinismilta kuulostava ajatus), “sen mukaan kuin hän on uskossa taikka epäuskossa, ovat hänen työnsä hyviä taikka pahoja” (s. 28), paremmaksi ja pyhemmäksi kristityksi tuleminen tapahtuu vain uskon lisääntymisestä (s. 27), Jumala loi Aatamin hurskaaksi eikä hänen tarvinnut töiden kautta tulla vanhurskaaksi (s. 26, contra kalvinismi).

Kritiikkiä

Lutherin teoksessa on vielä paljon hyvää ja katolista, tai ehkä jopa hyvää ja luterilaista (ei sanan myöhemmässä merkityksessä vaan siinä, että Luther tuon ajan katolisena pappina esitti hyviä teologisia painotuksia, jotka olivat monilta katolilaisilta jääneet pimentoon). Muutamassa asiassa Luther menee kuitenkin metsään.

Ensinnäkin Luther yksinkertaistaa ja karikatyrisoi vanhurskauttamiskysymystä ja hänen kanssaan vastakkaisia näkemyksiä siitä, aivan kuin olisi vain kaksi tietä, uskonvanhurskaus ja se, “että he pyytävät ilman uskoa töiden kautta tulla hurskaiksi ja autuaiksi” (s. 25). Olisi kyllä hyvin kummallista ajatella voivansa tulla autuaaksi ilman uskoa, sillä autuus on jo uskonnollinen käsite ja edellyttää uskoa.

Lutherin suurimmat ongelmat ovat kuitenkin kolmessa keskeisessä erottelussa: ruumis ja sielu, laki ja evankeliumi, kristillinen elämä ja pelastus (autuus, hurskaus). Lutherin mukaan vain evankeliumi (uskon kautta) tekee sielusta autuaan. Hyviä tekoja ja askeesia taas pitää harjoittaa siksi, että ihmisen ruumis jää vielä tähän maailmaan ihmisten keskelle, ja sen vuoksi on elettävä hyvää kristillistä elämää.

Tämä erottelu ja selitysmalli on tyypillisen luterilainen siinä mielessä, että se tulee Lutherilta eikä Jeesukselta tai apostoleilta. Uudessa testamentissa hyvät teot liitetään usein ikuisen elämän saavuttamiseen ja aivan realistisessa mielessä, ei lain “toisen käytön” tarkoituksessa (jotta ihmiset vain huomaisivat kykenemättömyytensä). Lisäksi pelastus koskee koko ihmistä eikä pelkkää sielua.

Pelastushistorian puute

Tämä väärä erottelu johtaa Lutherin opettamaan, että Raamatussa kaikki lupaukset muodostavat Uuden testamentin, kun taas kaikki käskyt muodostavat Vanhan testamentin (s. 10-11). Ongelma vain on se, että oikeasti Vanha testamentti ja Uusi testamentti eroavat toisistaan pelastushistoriallisesti - Vanha (joka sisältää sekä käskyjä että lupauksia) valmistaa Uuteen (joka sisältää sekä armoa että käskyjä).

Vaikuttaa siltä, että Luther ei lainkaan sisäistänyt pelastushistorian keskeistä käsitettä, Paavalille, Luukakselle, Johannekselle ja Irenaeukselle niin tärkeää punaista lankaa. Lutherin punainen lanka on toinen: kaikki käskyt ovat lakia eivätkä liity pelastukseen, kaikki lupaukset ovat evankeliumia, joka yksin uskon kautta tekee autuaaksi. Tämä erottelu on syvällä luterilaisten sydämessä, eivätkä monet tule ajatelleeksi, että kyseessä on ei-raamatullinen, Lutherin keksimä malli tulkita Raamattua.

Apostolisten kirjoittajien ja kirkkoisien malli oli toinen: Jumala toimii ensin historiassa, tekee ihmeitä ja vapauttaa kansansa, antaa vapauden ja uuden elämän. Tämä vapaus ja uusi elämä tuovat kuitenkin mukanaan myös velvollisuuksia ja käskyjä, ja meidän on Jumalan avulla kilvoiteltava loppuun saakka kutsumme mukaan elämisessä. Lopullinen ratkaisu tapahtuu vasta aivan lopussa, kun koittaa tuomio ja kaiken täyttymys.

Luther ja kirkkoisät

elokuu 2, 2010

Sain jokin aika sitten luetuksi Kaarlo Arffmanin kirjan Sanan jäljet - kirkon historian merkitys Martti Lutherin teologiassa (Helsinki 1993). Poimin tässä siitä parhaita paloja ja hahmottelen kokonaiskuvaa ja pääproblematiikkaa.

Martin mieli muuttuu

Martti Luther oli aluksi hyvän katolilaisen tapaan sitä mieltä, että kirkkoisillä ja kirkon opettajilla on painava historiallinen auktoriteetti Jumalan ilmoittaman ja kirkon vastaanottaman totuuden määrittelyssä.

Tällä strategialla hän myös eteni paavikirkon kritiikissään - kirkkoisät eivät tunteneet paaviuden ylivaltaa vaan korostivat Raamatun auktoriteettia. (Arffman, 34-37)

Martin mielessä tapahtui kuitenkin käänne, kun hän joutui kuuluisaan väittelyyn paaviudesta Johannes Eckin kanssa. Luther joutui ensin myöntämään isien ristiriitaisuuden - Matt. 16:18 oli alusta asti selitetty kahdella tavalla.

Luther keksi valikoida isistä ne, jotka olivat ymmärtäneet Raamattua “oikein” - kuten Augustinus, Hieronymus, Beda ja Origenes. Kesäkuussa 1520 tapahtui kuitenkin selvä muutos siihen suuntaan, että isät jäivät taka-alalle Raamatun tieltä. Raamatun “selvän” sanan korostamista isiä vastaan hän kuitenkin perusteli isä Augustinuksella. (s. 38-58)

Pannabullan jälkeen

Paavin pannabullan jälkeen Lutherin kanta vain jyrkistyi - isien sanat olivat nyt vain ihmissanoja. Raamattu ja isät olivat vastakohtia toisilleen kuin valo ja pimeys. Luther sanoi jopa vihaavansa Nikaian isien homoousios-termiä ja sanoi areiolaisten olleen oikeassa vastustaessaan sitä. (s. 60-63)

Ei kuitenkaan kestänyt kauaakaan, kun reformaatio sai jo huomata Raamatun valon olevan liian himmeää ilman isiä ja kirkon historiaa. Reformaatioliike hajosi sisältäpäin kysymyksessä ehtoollisen merkityksestä ja olemuksesta.

Pian Saksan ja Sveitsin teologit ottivat toisistaan mittaa teologisessa taistelussa kirkkoisien ehtoollisopista. Ääni kellossa oli jälleen muuttunut - vanhojen pyhien isien leimaamista harhaoppisiksi ei voitu mitenkään hyväksyä. Luterilaisuus olikin nyt vain vanhakatolista uskoa (s. 86-88, 116)

Debatti sveitsiläisten kanssa johti suunnilleen samaan johtopäätökseen kuin debatti Eckin kanssa - sekä Raamattu että isät voitiin tulkita asiassa molempiin suuntiin. Luther päätyi jälleen tukeutumaan yksin “selvään” Raamatun sanaan jäädessään patristiikassa tappiolle. Uusia keskustelukumppaneita hän kuitenkin yritti jälleen vakuuttaa historialla. Vuonna 1529 hän hyväksyi taas Nikaian homoousios-sanan. (s. 121-147, 155)

Kastekiista ja loppuhuomiot

Vastaava kiista toistui kysymyksessä lapsikasteesta uudelleenkastajia vastaan. Luther korosti historiallisen argumentin merkittävyyttä. Kaikki opit oli pystyttävä todistamaan vanhan kirkon avulla, pyhä kirkko ei voisi erehtyä näin keskeisessä asiassa. (s. 160-171)

Tämän näkökulman painottaminen sai Lutherin sanomaan jopa, että paavikirkossa oli “kaikki kristillinen hyvyys” (alles Christlich gut). Näin hahmottuu Lutherin kaksijakoisuus ja ristiriitaisuus.

Kun Luther korosti jotain uutta ja antikatolista, kuten paaviuden kieltämistä tai vanhurkauttamisoppiaan, ja kun häntä vastustettiin isillä, hän vetosi “selvään” Raamattuun ja vastusti isiä ja heidän auktoriteettiaan.

Mutta kun Luther halusi puolustaa jotain vanhaa, perinteistä ja katolista, hän vetosi isiin ja vanhan kirkon todistukseen. Jumala ei olisi voinut johtaa kirkkoa harhaan pelastusta koskevissa kysymyksissä.

Molempiin näihin kantoihin törmää yhä nykyajan protestanttisuudessa. Toiset yrittävät osoittaa protestanttisuuden olevan vanhan kirkon oikeaa kristillisyyttä, toiset taas hylkäävät historian ja tradition yksin Raamattuun vedoten.

Molemmat kannat tulevat siis Lutherilta, mutta vain toinen voi kestää. Arffman, joka itse on luterilainen, huomaa toisen lähestymistavan mahdottomuuden: “miten Raamattu saattoi olla selvä ja luotettava, jos se ei ollut saanut edes yhtä ainoaa vanhan kirkon isistäkään ymmärtämään”, mistä kristinuskon ydinopeissa oli kysymys. (s. 153)

Turhentuuko uskonpuhdistus? Osa 4: Jukka Thurén.

tammikuu 11, 2010

Jatkan taas pitkästä aikaa artikkelisarjaa, jossa tutkitaan kriittisesti kirjaa Turhentuuko uskonpuhdistus? Viimeksi syyskuussa käsiteltiin Timo Laatoa, nyt vuorossa on Jukka Thurénin artikkeli, jossa yhteistä julistusta tarkastellaan kolmelta kantilta.

Vanhurskauttamisen perustasta

Thurénin artikkeli on erikoisella tavalla ekumeenisen ystävällisyyden ja vastakkainasettelevan polemiikin yhdistelmä. Artikkelinsa ensimmäisessä osiossa Thurén viittaa Schmalkaldenin opinkohtiin, jossa Luther nostaa Room. 4:25:n ja sen taustalla olevan Jes. 53:n kärsivän Messiaan vanhurskauttamisen perustaksi Perkelettä ja (paavilaisia) vastustajia vastaan - jos tästä luovutaan, luterilaiset häviävät. Jos Kristus ei ole kantanut kaikkien ihmisten syntejä ja jos vanhurskaus ei ole häneltä uskossa vastaanotettu lahja, silloin vaihtoehdoksi jää omien ansioiden tie, jonka Paavali ja Luther tuomitsevat (viittaukset koko Gal. ja Ef. 2:8-10).

Thurén kirjoittaa: “Lutherin sydän on Schmalkaldenissa ollut Jumalan tuomion ja laupeuden paradoksin täyttämä, mutta Tridentinum kuvaa vanhurskauttamista tyynesti ihmisessä tapahtuvana prosessina. Eikö YS [yhteinen selitys] olekin paitsi tyyliltään myös sisällöltään enemmän Trenton kuin Schmalkaldenin linjoilla?” (s. 96)

Uskaltaisin vastata myöntävästi. Thurénkin kuitenkin huomaa YS:nkin viittaavan Room. 4:25:een ja Jes. 53:een, tosin viittaus on “hämärähköä”. Missä on vika? Kun Trento ja YS ymmärtävät, että ko. jakeet esittävät vanhurskauttamisen objektiivisen perustan (tai causa meritorian), Luther ja luterilainen tunnustus poistaa niiden kustannuksella koko vanhurskauttamista seuraavan subjektiivisen pelastusprosessin.

Toisin sanoen: Kyllä, uskon kautta kasteessa ihminen vanhurskautetaan Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta. Tähän sopivat Jes. 53, Room. 3-4, jne. Mutta tämän jälkeen kristitty elää Jumalan perheessä hänen säännöillään, tekee hyvää ja/tai pahaa, joista hän ansaitsee joko taivaallisia armopalkkioita tai jumalallisia rangaistuksia kuten armon menettämisen ja/tai ajallisia kurituksia tms. Nyt ollaan jo ihmisessä tapahtuvassa prosessissa, ja siinä missä (kaikki?) nämä teot vaikuttavat lopulliseen vanhurskauttamiseen viimeisellä tuomiolla, on aivan oikein puhua tästä vanhurskauttamisen yhteydessä (niinhän Jaakobkin tekee).

Se, mitä luterilaiset tekevät, ja mitä Uuden testamentin (tai varhaisten vuosisatojen) kristityt eivät koskaan tee, on Jes. 53:een, Room. 3-4:ään yms. kohtiin palaaminen kesken vanhurskauttamisprosessia siinä kuvitelmassa, että kristitty voi missä tahansa vaiheessa elämäänsä aina vain palata uskossa kasteeseen ja levätä siinä ilman että kasteenjälkeisiä syntejä, joihin kristityllä ei ole mitään oikeutta ja joita hän Jumalan armolla voisi välttää, tarvitsisi sovittaa tai hyvittää ripissä, messussa, rukouksessa tai katumusteoissa.

Ansiosta ja kerskauksesta

Toisessa luvussa Thurén argumentoi ansion ja kunnian kuuluvan yhteen niin, että molemmat kuuluvat samalle persoonalle. Argumenttina on, että Paavalin teologiassa ihminen ei voi vanhurskauttamisessa kerskailla vaan antaa kunnian Jumalalle. Tätä linkkiä on sitten sovellettava myöhempään ansio-terminologiaan, jonka oletetaan olevan Paavalin periaatteen kanssa ristiriidassa.

Thurén kuitenkin myöntää itsekin, että Paavali kerskailee kristillisessä elämässään vaikka mistä. Hän huomauttaa kuitenkin, että nämä koskevat Jumalan armon vanhurskauttamisen jälkeen vaikuttamia tekoja. Herätys, juuri niin katolinen kirkkokin opettaa, vanhurskauttamista ennen ihmisellä ei ole mitään ansioita, mutta annettuaan armonsa Jumala kutsuu ihmistä yhteistyöhön. Thurén toteaa myös YS:n (Trenton tavoin) sanovan, että koska vanhurskauttamisen uudistus riippuu Jumalan armosta, emme voi kerskata mistään paitsi Jumalasta.

Thurén viittaa myös Abrahamin esimerkkiin (Room. 4:20-22) - hänen tulkintansa mukaan Jumalalle annetaan kunniaa sillä tavoin, että tunnustetaan oma mitättömyys ja ansiottomuus. Vaikka tässä lienee totuuden siemen, ainakin aluksi, on kysyttävä, eikö Abraham antanut Jumalalle kunniaa nimenomaan vahvalla ja horjumattomalla uskollaan? Eikö Isälle ole suuremmaksi kunniaksi auttaa lapsiaan nousemaan korkeasti hyveellisiksi kuin antaa heidän lojua mitättömyydessä ja kyvyttömyydessä?

Thurén omistaa vielä yhden alaluvun pelastusvarmuudelle ja tyypilliselle luterilaiselle huolenaiheelle ahdistettujen omientuntojen lohduttamisesta. Tässä ei ole kovin paljon sanottavaa, yhteisessä tunnustuksessa ollaan jossain määrin samoilla linjoilla. Katolilaiset tunnustavat Jumalaan luottamisen tarpeellisuuden mutta toisaalta ihmisen heikkouden ja erehtyväisyyden ja sitä kautta tietyn epävarmuuden.

Vaikuttaa hieman siltä, että asian turha ylikorostus luterilaisuudessa johtuu Lutherin omasta kokemuksesta, jota on traditionomaisesti viestitty eteenpäin luterilaisille omilletunnoille. Ratkaisun lisäksi on ehkä saarnattu liikaa myös ongelmaa, niin että se on pakosti luotu ihmisiin.

Usko, kaste ja vanhurskauttaminen

Thurénin artikkelin parasta antia on kolmas luku, jossa hän esittää tärkeän havainnon ja mielenkiintoisen haasteen molemmille osapuolille. Lähtökohtana on näennäisen ylitsepääsemätön kuilu katolisen ja luterilaisen opin välillä: katolilaisten mukaan (aikuisten tapauksessa) ihminen voi ja hänen tulee tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa valmistautuakseen vanhurskauttamisen armoon. Luterilaisten mukaan epävanhurskas vastustaa Jumalaa aktiivisesti, ja vanhurskauttaminen tapahtuu monergistisesti, kun Jumala luo ihmiseen uskon.

Ongelma ratkeaa osaksi, kun selvitetään, kenestä oikein puhutaan. Katolilainen puhuu aikuisesta, joka valmistautuu kasteeseen (jossa vanhurskauttaminen tapahtuu) - tällöinhän hänellä on jo usko. Luterilainen taas puhuu ei-uskovasta. Entä uskova ei-kastettu? Thurén ei kiellä kasteen vanhurskauttavan, mutta korostaa ei-kastetun uskovankin olevan vanhurskautettu. Mielenkiintoista kyllä, saman kirjan toinen kirjoittaja Matti Väisänen on hieman eri linjoilla: hän erottelee vanhurskauttavaa kastetta edeltävän “pelastavan uskon” vaiheen ja kasteenjälkeisen “pelastetun uskon” vaiheen.

Thurén tunnustaakin: “Luterilaisten vaikeutena on määritellä kasteen erityistehtävä, jos kerran usko on vanhurskauttanut ihmisen jo ennen kastetta.” Tämä on haaste luterilaiseen suuntaan. Sitten haaste katoliseen suuntaan: “Katolilaisen tulisi pohtia kysymystä, onko Rm 4:24s:n mukaisesti uskova mutta vielä kastamaton ihminen todella väärässä eli epävanhurskas, vaikka Abraham katsottiin vanhurskaaksi uskon syntymisen hetkestä saakka.” (s. 104)

Kysymys on erittäin hyvä ja pohtimisen arvoinen, ja otan haasteen ilomielin vastaan. Sain tähän kysymykseen hieman lisävaloa lukiessani jesuiittaisä Fernand Pratin The Theology of St. Paul -kirjaa. Prat kommentoi vanhurskaaksi “katsomisen” verbiä logizesthai:

“With eis, followed by an accusative, the meaning is ‘to reckon to someone something for so much.’ Now God, who is just, cannot reckon a thing for less than it is worth; but because he is merciful, he can accept a thing at a price higher than its actual value. It is thus that he imputes faith unto justice, although faith is not justice and is not equivalent to justice… Thomas is right when he says: Dictum est ‘reputatum est illi ad justitiam’. Quod consuevit dici, quando id, quod minus est ex parte alicujus, reputatur ei gratis ac si totum fuisset.” (s. 211)

Siispä Jumala armossaan hyväksyy vähäisemmän asian tai osan (usko) ikään kuin se olisi kokonaisuus tai jokin suurempi asia (vanhurskaus), ei siis niin, että usko olisi aivan sama asia tai yhtä arvokas asia kuin vanhurskaus. Tällainen malli voisi hyvin sopia katekumeenien tilanteeseen, sillä heillä ei ole vielä varsinaista vanhurskauden täyteyttä, joka lahjoitetaan kasteessa Pyhän Hengen kautta. Silti heillä on usko, ja silti he ovat jo Jumalan suosiossa (kirkkohan opettaa, että he kuollessaan pelastuisivat tahtomuskasteen kautta), joten Jumalan täytyy lukea heille heidän uskonsa vanhurskaudeksi.

Turhentuuko uskonpuhdistus? Osa 3: Timo Laato.

syyskuu 28, 2009

Jatkan vihdoin jo jokin aika sitten alkanutta artikkelisarjaa Turhentuuko uskonpuhdistus? -nimisestä kirjasta (ks. aiemmat osat 1 ja 2). Kirja on siitä mielenkiintoinen, että siihen on koottu Suomen johtavien luterilaisten teologien puheenvuorot vanhurskauttamisesta. Tällä kertaa teologian tohtori, Paavalista väitellyt Timo Laato pääsee käsittelyyn ja saa olla esimerkkinä siitä, kuinka parhaimpienkin teologien argumentteihin kätkeytyy joskus alkeellisia väärinkäsityksiä.

Peruslähtökohtia

Laato lähtee tarkastelemaan Yhteistä julistusta vanhurskauttamisesta (YJ) käyttäen apostoli Paavalia “ekumeenisena erotuomarina”. Tyypillisen luterilaiseen malliin Laato sanoo vanhurskauttamisen olevan koko Raamatun jäsentävä keskusoppi, perustelee Paavalin valintaa ja rajoittaa sitten tarkastelun lähinnä Roomalaiskirjeeseen.

Tämä herättää heti kysymyksiä, kuinka luterilainen teologi luterilaisella Paavali-tulkinnallaan aikoo tehdä Paavalista puolueettoman erotuomarin kirkkojenvälisessä vanhurskauttamiskiistassa ottamatta huomioon esimerkiksi apostoli Jaakobin, kirkkoisien ja kirkolliskokousten opetuksia asiasta. Raamattu itse ei opeta vanhurskauttamisen olevan Raamatun keskus, vain luterilaisuus saa ihmisen keskittymään aina vain Roomalais- ja Galatalaiskirjeisiin, ja niihinkin valikoivan luterilaisesti.

Laato on tästä hyvä esimerkki: hän väittää vain toistavansa Roomalaiskirjeen tekstin sisällön omin sanoin välttäen kiistanalaisia tulkintoja, jotta lukija tietäisi, mitä Paavali opettaa vanhurskauttamisesta (s. 72). Neutraali lähtökohta on kuitenkin pelkkä illuusio: heti ensimmäisissä kappaleissa on useita tulkintoja, joita voisi kyseenalaistaa ja vastustaa, kuten esim. jakeiden 1:16-17 merkitys, jakeiden 1:18ss ja 2:1ss kohde, väite, että “kukaan ei täytä lakia” (vrt. Room. 2:n kuvaus pakanoista, jotka niin tekevät!), ja että Room. 3:27:n kerskaus koskee ihmisen ansioita eikä Tooraa. (s. 73)

Luterilaiset tulkinnat jatkuvat: “Kristuksen kerran hankkima täydellinen vanhurskaus… herättää kristityssä halun antaa jäsenensä vanhurskauden aseiksi Jumalalle” (s. 74)! Mitään tällaista Paavali ei kirjoita, vaan käskee kasteessa synnistä pois kuolleita elämään vanhurskauden mukaisesti. Luterilaisuudessa kuitenkin arastetaan käskyjä ja kristillistä eettistä lakia, joten kristityn teot pitää selittää spontaaniksi haluksi. Seuraavalla sivulla (s. 75) Kristus on “ansainnut autuuden koko maailmalle”, Paavali “painottaa Kristusta persoonallisena vanhurskautena”. Tätä luterilaista kielenkäyttöä ei löydy Paavalin kirjeistä.

Yhteisen julistuksen ja Paavalin arviointia

Paavalin opetuksen esityksen jälkeen Laato siirtyy tarkastelemaan YJ:n opetusta. Hän kritisoi sitä luterilaisesta tunnustuksesta luopumisesta kohta kohdan jälkeen (s. 76-77). Tässä voin monesti ymmärtää Laatoa. Vaikka YJ usein esitetään luterilaisen “vanhurskauttaminen armosta uskon kautta” -mallin voittona, todellisuudessa juuri luterilainen puoli näyttää tulleen yksityiskohdissa paljon enemmän vastaan kuin katolinen. Myös kristologian ja raamattuargumentaation vähyys YJ:ssä on hyväksyttävä kriittinen huomio.

Laato kritisoi YJ:tä myös antropologian korostuksesta ja synergismistä (s. 78). Tämä on ymmärrettävästi punainen vaate teologille, joka väitteli Paavalin antropologiasta ja monergismista juutalaista synergismiä vastaan. Paavali on kuitenkin omien sanojensakin mukaan synergisti (1. Kor. 3:9, samoin pelastusopissaan mm. Fil. 2:12-13). Vanhurskauttamisprosessissa on Jumalan monergian lisäksi ihmisen synergiaa, joten YJ tekee aivan oikein.

Laato väittää esittelynsä paljastaneen Paavalin ja YJ:n sovittamattoman ristiriidan. Todellisuudessa hän on vain osoittanut tunnustuksellisen luterilaisuuden ja YJ:n välisen jännitteen ja antanut puolueellisen Paavali-tulkinnan. “Hyvät teot seuraavat… kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan… Ne eivät kuulu missään mielessä vanhurskauttamiseen vaan pyhitykseen.” “[Paavali] ei missään vanhurskauttamiseen sekoita lainkaan hyviä tekoja.” YJ:n “yritykset muuttaa vanhurskauttava usko… kuuliaiseksi uskoksi… vahvistavat yhä entisestään vaikutelmaa sovittamattomasta ristiriidasta.” (s. 78)

Paavali ei koskaan selitä hyviä tekoja vain pyhitykseen kuuluvaksi kiitollisuudenosoituksiksi. Päinvastoin, Paavali kuulostaa paikoin aivan YJ:ltä, kuten esim. jakeessa Room. 6:16, jota Laato ei odotetusti lainkaan käsittele. Siinä Paavali opettaa: δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην - olette sen palvelijoita, jolle olette kuuliaisia, joko synnin kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. KR:n mukaan: joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Lopullinen vanhurskauttaminen luetaan kuuliaisuudelle.

En muista kenenkään luterilaisen koskaan ottaneen tätä jaetta esille vanhurskauttamisopin käsittelyssä, vaikka kyse on Paavalista, Roomalaiskirjeestä ja dikaiosyne-sanasta. Syy lienee selvä: Paavali sotkee “pyhitykseen kuuluvan” kuuliaisuuden vanhurskauttamiseen. Laato ei luonnollisesti puutu muihinkaan kohtiin, joissa teot tai rakkaus “sekoitetaan” vanhurskauttamiseen tai lain täyttämiseen: Room. 2:6-15, 25-27, 8:2-13, 13:8-10.

Syventävä tarkastelu

Lopuksi Laato jatkaa Paavalin tekstien tarkastelemista, tällä kertaa syventävästi, siis kiistakysymyksiin uppoutuen ja oman “rukouksien ja monien kommentaarien avulla” löydetyn tulkintansa esittäen. Aluksi Laato vastustaa rakkauden kautta tapahtuvan efektiivisen muutoksen yhdistämistä forenssiseen vanhurskauttamiseen - hän puolustaa yksin forenssista vanhurskauttamisoppia.

Syventävä tarkastelu ei tuo paljoakaan uutta keskusteluun: se vain jatkaa kontroversiaalisten luterilaisten Paavali-tulkintojen esittämistä. Room. 1-3 tulkitaan täysin oikeudellisesti ilman viittauksia liittoteologiaan, Room. 2:6-10:n hyvää tekevät ja ikuisella elämällä palkittavat unohdetaan, 14-15:n ja 25-27:n pakanoita ei oteta huomioon, vaan “armottoman kova tuomio” odottaa jokaista (s. 81). Room. 4 esitetään myös palkanlaskennallisesti ja oikeudellisesti, liittoteologiaa, uudeksi luomista (4:17) ja perhemallia (Abrahamin lapset) syrjitään.

Laato pelaa myös luterilaisella “selvyyden” käsitteellä ja sanoo Paavalin argumentoivan yhtä sun toista “epäselvyyden välttämiseksi”, vaikka kyseessä on vain Laaton tulkinnan retorinen eteenpäinvieminen. Itse asiassa Laaton analyysissä uskon ja kasteen suhde vanhurskauttamisessa jää kovin epäselväksi. Retoriikasta on kyse myös silloin, kun Laato sovitusta koskevissa kohdissa juhlii sillä, että pyhittävästä armosta tai tekojen luonteesta lahjana ei mainita halaistua sanaa. Hän ei luonnollisesti käsittele kohtia, joissa näitä asioita opetetaan (esim. Tit. 3:5-7, Fil. 2:12-13). (s.83)

Sivulla 85 Laato myöntää jakeisiin Room. 6:16-20 ja 1. Kor. 6:9-11 viitaten, että kasteessa vanhurskautettu “edelleen tarvitsee kehotusta karttaakseen synnin palvelijaksi sekä ryhtyäkseen vanhurskauden palvelijaksi”. Hän ei kuitenkaan avaa näitä jakeita sen laajemmin, sillä niiden syvällisempi pohtiminen olisi vienyt pohjan edellisellä sivulla julistetusta täydestä pelastusvarmuudesta. Synnintekijät eivät peri valtakuntaa, mutta kuuliaiset vanhurskautetaan. Kylläpä Paavali ilkeästi painottaa antropologiaa!

Turhentuuko uskonpuhdistus? Osa 2: Leif Nummela.

huhtikuu 20, 2009

Nyt on aika jatkaa Turhentuuko Uskonpuhdistus? -kirjan käsittelyä ja siirtyä toiseen artikkeliin, jonka nimi on “Palatkaamme Raamattuun eikä Roomaan”. Tässä Leif Nummelan artikkelissa kritisoidaan katolisuutta yleisesti tavallisimmista protestantteja ja katolilaisia erottavista opeista. Nummelan taustana on muutama vuosi lähetystyötä katolilaisten parissa Italiassa 80-luvulla. Hän on luterilainen teologian maisteri.

Mitä ajatella?

Nummelan artikkeli alkaa heti hieman ristiriitaisella tavalla. Ensin hän muistuttaa siitä, kuinka tärkeää “oikea” ja “raamatullinen” oppi on. Hän siteeraa mm. 2. Joh. 9-11, jossa hän antaa epäsuorasti ymmärtää, että katolilaiset ovat vailla Jumalaa eikä heitä saa toivottaa tervetulleiksi, ettei tulisi osalliseksi heidän synneistään. Pian tämän jälkeen Nummela kuitenkin sanoo katolisessa opissa olevan “paljon hyvää” ja siteeraa lähes kadehtien Katekismuksen oppeja avioliitosta ja -erosta, abortista ja homoudesta (s. 35-36).

Nummela kirjoittaa: “Edellä mainituissa sekä monissa muissa kysymyksissä meillä on paljon opittavaa katolisilta kristityiltä.” “Emme taistele katolisia veljiämme ja sisariamme vastaan… on syytä pitää mielessä, että kaikista kristillisistä kirkkokunnista, myös meidän luterilaisesta kirkostamme, löytyy hyvin paljon korjattavaa.” (s. 36-37) Suhtautuminen ekumeniaan ja kirkkoihin ailahtelee siis rajusti.

Raamatun asema

Nummela aloittaa perusteista - mihin kristillinen oppi perustuu? Hän väittää, että “kaikki kristilliset kirkkokunnat” ovat “vanhastaan” opettaneet Raamatun olevan kaiken kristillisen elämän ja opin ylin auktoriteetti. Yhtäkään perustelua hän ei kuitenkaan tarjoa tämän omituisen väitteen tueksi. Seuraavaksi Nummela väittää, että katolinen kirkko liitti Vanhaan testamenttiin seitsemän alun perin Raamatun ulkopuolista kirjaa vuonna 1546. Näiden kirjojen hylkäämiseksi hän luettelee 6 perustetta, joihin vastaan:

1. Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat eivät koskaan lainaa näitä kirjoja Jumalan sanana niin kuin Vanhaa testamenttia. VT:n kaanon oli Jeesuksen aikaan vielä epäselvä eivätkä Jeesus ja apostolit lainaa monia luterilaiseenkaan Vanhaan testamenttiin kuuluvia kirjoja (kuten Saarnaajaa ja Laulujen laulua). Sen sijaan deuterokanonisiin kirjoihin löytyy Jeesukselta ja apostoleilta useampiakin viittauksia. Tämän lisäksi apostolit siteeraavat usein VT:n kreikankielistä Septuaginta-käännöstä, johon deuterokanoniset kirjat yleisesti ottaen kuuluivat.

2. Nämä kirjat eivät koskaan olleet osa juutalaisten Vanhan testamentin kaanonia. Juutalaiset sulkivat kaanoninsa vasta jälkeen Kristuksen, eikä heidän mielipiteillään tuolloin ole enää mitään sitovaa merkitystä kristittyjen uskon kannalta.

3. Kyseiset kirjat liitettiin kaanoniin vasta uskonpuhdistuksen aikoihin. Tämä väite ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa, tuolloin näiden kirjojen kanonisuus vain vahvistettiin, mutta lähes kaikki kirkkoisät pitivät näitä kirjoja Jumalan sanana, ja kaanonin määritelleet kirkolliskokoukset 300-luvun lopulla seurasivat pidempää kaanonia. Yksikään kristitty historiassa ei uskonut luterilaiseen kaanoniin ennen uskonpuhdistusta.

4. Kyseiset kirjat sisältävät harhaoppia. Niinkö? Kuka määrittelee harhaopin? Kenties asia onkin niin, että harhaoppiset halusivat nämä kirjat ulos kaanonistaan, koska eivät halunneet hyväksyä niiden opetusta. Varhaisen kristillisyyden mukaan harhaopin lopullisena tuomarina on paavin yhteydessä oleva kirkko.

5. Ne eivät ole kenenkään profeetan kirjoittamia. Tämä ei ole mikään peruste, sillä monet luterilaisen VT:n kirjatkaan eivät ole kenenkään profeetan kirjoittamia. Emme välttämättä lainkaan tunne joidenkin kirjojen kirjoittajia (Kuninkaiden kirjat, Aikakirjat?).

6. Ne eivät sisällä mitään aitoa profetiaa tai uusia totuuksia Messiaasta. Niinkö? Kuka tämän määrittelee? Entä Viisauden kirjan alkupuolen ihmeellisen osuvat ennustukset Jeesuksesta?

Vanhurskauttaminen ja kiirastuli

Nummela kritisoi katolista näkemystä siitä, että vanhurskauttaminen “ei ole pelkkä syntien anteeksiantamus, vaan myös pyhitys ja sisäisen ihmisen uudistus”. Tähän hän vastaa perinteisillä luterilaisilla argumenteilla pelastusvarmuudesta ja synnin mahdottomasta voimasta, mutta ei käsittele lainkaan Raamatun ja kirkkohistorian todistusta siitä, että vanhurskauttaminen on juuri sitä, mitä ko. Katekismuksen oppi sanoo. Nummela tyytyy vain vastapainoksi kuvailemaan “luterilais-raamatullista” pelastusoppiaan ilman mitään eksegeesiä.

Samassa yhteydessä Nummela hyökkää kiirastulta ja aneita vastaan. Hän siteeraa Katekismusta ja kommentoi: “On uskomatonta lukea tällaista tekstiä vuonna 1995… Raamatussa ei luonnollisestikaan ollut sanaakaan tällaisesta kuolleitten puolesta rukoilemisesta ennen kuin katolinen kirkko lisäsi siihen kirjoja, joissa siitä puhutaan.” (s. 41) Niin, paitsi jos asia olikin toisinpäin… Kuolleiden puolesta rukoileminen oli osa juutalaisuutta ennen Kristusta ja osa kristinuskoa hänen jälkeensä, ja jopa Luther puolsi sitä (tosin tietyin varauksin).

Nummela jatkaa: “Uskonpuhdistus vapautti puoli Eurooppaa näistä harhaopeista. Miksi nyt pitäisi kääntää kelloa 500 vuotta taaksepäin ja palata näihin oppeihin? Antoiko Jumala meille uskonpuhdistuksen turhaan? Ennen kuin tällaisista opeista sanoudutaan selkeästi irti ja palataan Raamattuun, yksikään Raamatun opetukset tunteva protestanttikristitty ei voi koskaan palata Rooman kirkkoon.” (s. 41)

Mietityttää vain, miksi Jumala ei antanut uskonpuhdistusta jo 500-luvulla, kun kirkossa yleisesti rukoiltiin kuolleiden puolesta, uskottiin kiirastuleen jne. Samoin mietityttää, miten Raamatun opetukset tuntevia katolilaisia ylipäänsä voi silti yhä edelleen olla olemassa. Esimerkiksi mariologiaa käsitellessään Nummela vain toteaa, ettei Raamattu sano mitään asiasta (samoin hän sanoo paaviudesta), vaikka katoliset raamattuteologit ovat kirjoittaneet näistä aiheista paksuja volyymeja toisensa perään pitkin vuosisatoja.

Todellinen ykseys

Kerta toisensa jälkeen Nummela ottaa oikeuden puhua “raamatullisesta” kristinuskosta, luterilaisuudesta, omasta tulkinnastaan, ja katolisten oppien epäraamatullisuudesta - tosin ilman mitään syviä perusteita. Hän sivuuttaa täysin sen iänikuisen protestanttien ongelman, että samoin väittävät toistensa kanssa aivan päinvastoin uskovat protestanttiset kirkkokunnat omasta opistaan. Tätä havainnollistaa Nummelan lopetus:

“Kaikkien kristittyjen todellinen yhteys löytyy, kun alistumme yhdessä Raamatun ehdottoman arvovallan alle ja turvaamme yksinomaan Kristukseen ikuisesti riittävänä vanhurskautenamme.” (s. 43) Niinkö? Kutsuuko Nummela kristittyjen todelliseksi yhteydeksi sitä, kun yksin Raamatun ehdottoman arvovallan alle alistuvat luterilaiset, helluntailaiset, metodistit, arminiolaiset, kalvinistit, baptistit, Church of Christ ja Brethren -kirkot ynnä muut lukemattomat “yksin Raamattu” -protestanttikirkot sulkevat toisensa pois kirkollisesta ja sakramentaalisesta yhteydestä väärien ja epäraamatullisten pelastusoppien ja käytäntöjen takia?

“Oman sielumme tähden ja siksi, että puhdas evankeliumi säilyisi keskuudessamme, palatkaamme Raamattuun eikä Roomaan.” (s. 43) Näin Nummela, mutta jospa asia olisikin niin, ettei Rooma olisikaan Raamatun vastakohta vaan uskollinen palvelija ja julistaja maailmassa, joka on asettanut sen tilalle omat valikoivat tulkintansa? Rooman kirkko on aina kautta vuosisatojen ollut kristittyjen todellisen ykseyden ja oikean uskon takeena. Sama jatkuu yhä edelleen tänäkin päivänä ja maailman loppuun asti.

Turhentuuko uskonpuhdistus? Osa 1: Matti Väisänen.

maaliskuu 30, 2009

Palaamme tarkastlemaan suomenkielistä katolisuuskriittistä kirjallisuutta. Vuorossa on artikkelikokoelma nimeltään Turhentuuko uskonpuhdistus? Rooman kirkon ja Luterilaisen Maailmanliiton uusi selitys vanhurskauttamisopista (toim. Simo Kiviranta ja Timo Laato. Perussanoma 1997). Kuten nimestä käy ilmi, kiista koskee nimenomaan yhteistä julistusta vanhurskauttamisesta. Tosin mukana on muutakin katolisuuskritiikkiä.

Tämä kirja ei ole kokonaisuudessaan niinkään antikatolinen (kuten Mellerin ja Hiltusen kirjat) vaan katolisuuskriittinen tai vielä paremmin yksinkertaisesti pro-luterilainen. Kirjoittajien tasokin on huomattavan korkea: teologian tohtoreita, teologian lisensiaatteja ja kirkollisia paimenia. Kirjaa ei voi sivuuttaa yhdellä postauksella, joten aloitan sarjan, jossa on tarkoitus käydä läpi eri teologien esittämät argumentit.

Matti Väisäsen vanhurskauttamisoppi

Ensimmäisen artikkelin kirjoittaja on arvostettu rovasti ja raamatunopettaja sekä tätä nykyä myös teologian tohtori Matti Väisänen. Hän on kirjoittanut mm. arvostetun trilogian kasteteologiasta sekä kattavan Roomalaiskirjeen selityksen. Tarkasteltavassa artikkelissa Väisänen luo pohjan koko kirjan teemalle. Hän käy läpi dogmatiikan perusteita - oppia Jumalasta, luomisesta, ilmoituksesta, synnistä ja pelastuksesta. Varsinainen fokus kohdistuu kuitenkin luonnollisesti vanhurskauttamiseen, josta Väisänen pyrkii esittämään raamatullis-luterilaisen kannan mahdollisimman puhtaasti. Ongelmitta hän ei tästä kuitenkaan selviä.

Sivuilla 14-15 Väisänen alkaa käsitellä Kristuksen pelastustekoa eli sovitusta. Siteerattuaan 2. Kor. 5:18-19 Väisänen hyppää luterilaisen ortodoksian teologiaan ja kertoo sovitukseen kuuluvan kaksi eri puolta: obedientia passiva (Kristuksen ristinkuolema, passiivinen kuuliaisuus) ja obedientia activa (Kristuksen laintäyttäminen, aktiivinen kuuliaisuus). Oikeaoppisessa luterilaisuudessa ihmisen status Jumalan edessä määräytyy sen mukaan, onko hänen hyväkseen luettu Kristuksen aktiivinen ja passiivinen kuuliaisuus vai ei. Raamatusta ei kuitenkaan löydy tällaista ajatusta lainkaan. Se luetaan teksteihin sisään. Luterilaisuuden sisällä onkin aina välillä skismaa siitä, onko kenties toinen näistä kuuliaisuuksista epäraamatullisena hylättävä.

Onkin hupaisaa jatkaa lukemista sivulle 17, jossa Väisänen julistaa kalvinistien kaksinkertaisen ennaltamääräämisen vailla raamatullista pohjaa olevaksi. Silti hän ei käsittele yhtään tekstiä, jota olisi helppo siteerata tätä väitettä vastaan (kuten. Room. 9:1-24). Rajattua sovitusta edustavia kalvinisteja vastaan Väisänen siteeraa 2. Kor. 5:19 ja opettaa tämän tarkoittavan, että Jumala objektiivisesti ja forenssisesti julisti koko maailman vanhurskaaksi. Jälleen Väisänen lukee luterilaista ortodoksiaa 1500 vuotta vanhempaan tekstiin, josta tuo myöhempi aines (jota Väisänen kutsuu raamatulliseksi totuudeksi, s. 23) puuttuu kokonaan.

Jumalattoman vanhurskauttaminen

Sivuilla 25-26 Väisänen pääsee ydinasiaan eli jumalattoman vanhurskauttamiseen. Hänen mukaansa se on “ainoa tie taivaaseen”. Väisänen kertoo Jumalan torjuneen Vanhassa testamentissa ajatuksen syyllisen syyttömäksi julistamisesta (Sananl. 17:5, 2. Moos. 23:7) mutta kuitenkin Uudessa testamentissa hän tekee juuri näin (Room. 4:5)! Vanhurskaus luetaan Kristuksen tähden syntiselle hänen ulkopuolellaan, syntistä ei tehdä vanhurskaaksi. Tämän Väisänen osoittaa viittaamalla sanaan logizomai, lukea t. katsoa.

Kohtaan Room. 4:6-8 vetoamalla Väisänen sanoo vanhurskauttamisen olevan synnin ei-lukemista ja Kristuksen vanhurskauden lukemista syntiselle. Teksti ei taaskaan puhu Kristuksen vanhurskauden lukemisesta, eikä muita relevantteja kohtia, kuten Tit. 3:5-7, oteta huomioon, koska ne osoittaisivat, että vanhurskauttamisessa ei ole kyse pelkästä ulkoisesta julistuksesta vaan myös sitä vastaavasta sisäisestä uudistuksesta. Väisänen sanoo, ettei tällainen tulkinta erota vanhurskautta ja pyhitystä, eikä erotakaan, mutta hänen on osoitettava, missä Raamattu käskee erottamaan nämä luterilaisen ortodoksian tavoin.

Väisänen jatkaa tyypillisen protestanttiseen tyyliin esittämällä oman teoriansa kauniilla johdannolla “Raamattu puhuu”. Tällä kertaa kyseessä on usko, jolla vanhurskaus omistetaan subjektiivisesti. Väisäsen teorian mukaan on olemassa pelastavaa uskoa ja pelastetun uskoa. Pelastavalle uskolle hän siteeraa raamattuperusteluksi Matt. 5:6, pelastetun uskolle Room. 14:17. Kummassakaan kohdassa ei kuitenkaan puhuta mitään mistään uskon vaiheista eikä edes suoranaisesti uskosta.

Väisänen päättää: “Jumala vanhurskauttaa jumalattoman - ei entistä jumalatonta.” Totta, mutta tähän on vastattava: “Jumala vanhurskauttaa jumalattoman - muttei jätä vanhurskasta jumalattomaksi.” Kun Paavali sanoo, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman eli antaa syntiselle synnit anteeksi, luterilainen lukee sisään ajatuksen siitä, että Jumala jättää vanhurskaan kokonaan syntiseksi ja jättää vanhurskaan jumalattomaksi. Näin voimaton Jumala ei ole, vaan hän pyhittää lapsensa luomalla heidät uusiksi luomuksiksi ja antamalla heille osallisuuden jumalallisesta luonnosta (ks. 2. Kor. 5:17, 2. Piet. 1:4).


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: