Arkisto kohteelle helmikuu 2010

Nykykatolinen Paavali-tulkinta osa 1: Byrne ja Fitzmyer

helmikuu 22, 2010

Jatkan gradusta poistetun materiaalin sarjaa etsimällä nykyaikaisia katolisia Paavali-tulkintoja. Katolista perspektiiviä Paavalista ei juuri näy tutkimuksen valtavirrassa. Olisi kuitenkin kummallista, jos maailman yli miljardin katolilaisen seasta ei löytyisi lainkaan asiantuntevia Paavali-tulkitsijoita. Pienen etsinnän jälkeen heitä löytyykin. Tässä artikkelissa esittelen kaksi modernia jesuiittatutkijaa, Brendan Byrnen ja Joseph Fitzmyerin.

Brendan Byrne, Jesuit Theological Collegen uuden testamentin professori, on kirjoittanut kommentaarin Roomalaiskirjeeseen ja merkittäviä artikkeleita Roomalaiskirjeestä ja uudesta perspektiivistä teologisiin aikakauslehtiin. Byrne on hyvä esimerkki Paavali-tutkimuksen tilanteesta: katolista perspektiiviä ei ole, on vain (hieman kärjistäen) reformaatio ja uusi perspektiivi.

Tässä maailmassa jesuiittakin voi päätyä puolustamaan Lutheria! Käytännössä Byrne sekoittaa sekä uutta että vanhaa. Uuden perspektiivin jälkeen ei voi palata vanhaan karikatyyriin legalistisesta juutalaisuudesta, mutta Lutherin oikein havaitsema näkökulma ihmiskuntaa vaivaavasta synnin ja kapinan tilasta Kristuksen ulkopuolella on säilytettävä.

Byrnen mielestä uusi perspektiivi on monien teknisten ja historiallisten seikkojen valaisemisen lisäksi antanut hyviä ohjeita siitä, kuinka Paavalia ja juutalaisuutta ei pitäisi tulkita, mutta sen teologinen anti on jäänyt köyhäksi. Vaikka Byrne yhtäältä katsoo olevansa uuden perspektiivin piirissä, toisaalta hän kritisoi sen teologista heikkoutta ja puhuu uuden perspektiivin jälkeisestä perspektiivistä (post ’New Perspective’ –perspective).

Byrne tulkitsee Roomalaiskirjettä omien sanojensa mukaan teosentrisesti. Timo Eskolaa seuraten hän pitää teodikeaa keskeisenä teemana. Suurena taustalla kummittelevana kysymyksenä on Jumalan uskollisuus Israelille ja lupauksilleen. Paavali julistaa häpeämättä Jumalan vanhurskautta, jonka genetiivi on Byrnen mukaan avoin sekä subjektiiviselle että objektiiviselle tulkinnalle myös tekstin kirjaimellisella tasolla – Paavali jätti tahallaan tilaa molemmille näkökulmille.

Jumala osoittaa vanhurskautensa ihmiskuntaa ja Israelia kohtaan kalliilla Poikansa uhrilla, joka mahdollistaa Hengen lahjan. Henki korvaa lain eli Tooran, joka ei kyennyt auttamaan Israelia ulos synnin vaivasta vaan pahensi tilannetta entisestään. Tooralla oli negatiivinen synnin lisäämisen ja osoittamisen tehtävä, mutta myös positiivinen tehtävä Kristuksen luo ohjaamisessa. Epäjatkumo on synnin ja armon pikemmin kuin lain ja evankeliumin välillä.

Mitä väärää Paavali näki Israelin lain tekoihin perustuvassa vanhurskauden tavoittelussa? Byrnen ratkaisu on yhdistelmä vanhaa ja uutta perspektiiviä. Vika ei ollut siinä, että Israel yritti päästä taivaaseen omilla teoillaan eikä siinä, että se ei suostunut tunnustamaan Jumalan suunnitelmaa ottaa pakanoitakin liittoonsa. Ongelma oli siinä, että lain teot pyrkivät pitämään yllä Kristus-uskon poistamaa eroa ”pyhän kansan” Israelin ja ”syntisten” pakanoiden välillä.

Henki Tooran tilalla mahdollistaa Jumalan kansan laajenemisen koko maailmaan ja Abrahamin siunauksen ulottumisen kaikille kansoille. Byrne ehdottaa, että Paavali luki kaksi Vanhan testamentin profetiaa – Jer. 31:33 (”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä”) ja Hes. 36:26 (”annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen”) yhdessä ja kutsui näin ollen Room. 8:2:ssa Henkeä ”laiksi”. Se annetaan uskovan sydämeen johtamaan hänet elämään. Se mahdollistaa liiton vaatimusten täyttymisen ja vanhurskaan elämän sekä luo pohjan pelastuksen toivolle (Room. 8).

Joseph Fitzmyer on jesuiittapappi ja Catholic University of American Uuden testamentin emeritusprofessori. Hän on kirjoittanut arvostetut Room. ja 1. Kor. -kommentaari Anchor Bible -sarjaan, kontribuoinut artikkeleja katolis-luterilaisiin dialogeihin vanhurskauttamisesta ja kirjoittanut kirjoja Paavalin teologiasta.

Fitzmyerin teologiasta huokuu oppineisuus ja asiantuntevuus. Hän analysoi Paavalin kielenkäyttöä ja teologiaa historiallista taustaa vasten yksityiskohtaisesti ja teknisesti. Hän käyttää historiallis-kriittistä metodia mutta säilyttää silti uskon näkökulman, mikä johtaa omanlaisiinsa tuloksiin. Joskus vaikuttaa siltä, että kriittisyys ajaa katolisuuden yli, joskus taas toisinpäin. Eksegetiikkahan on usein silminnähtävästi tietynlaista tasapainottelua uskon ja tieteen, vakaumusten ja metodien kentilllä.

Fitzmyer asettaa Paavalin teologian keskipisteeseen evankeliumin, joka on käytännössä kristologista soteriologiaa. Kristus-tapahtuman tärkein vaikutus on vanhurskauttaminen. Se ei kuitenkaan ole suinkaan ainoa, vaan Fitzmyer laskee jopa kymmenen Paavalin mainitsemaa Kristus-tapahtuman soteriologista puolta: vanhurskauttaminen, pelastus, pyhitys, sovinto, sovitus, vapautus, lunastus, uusi luomus, muuttuminen ja kirkastus. Poissaolollaan loistaa inkorporaatio ja en Khristo -partisipaatio, jota Fitzmyer ei kumma kyllä lainkaan painota.

Fitzmyer ei kiinnitä paljoakaan huomiota uuden perspektiivin kiistoihin. Tosin hän kyllä välillä viittaa vaikkapa Dunniin ollakseen eri mieltä lain teoista (jotka hän tulkitsee Mooseksen lain vaatimiksi teoiksi, ei pelkiksi juutalaisen identiteetin merkeiksi). Fitzmyer tekee omaa teologiaansa. Jumalan vanhurskaus on hänen mukaansa Roomalaiskirjeessä aina subjektiivinen genetiivi, contra Augustinus ja Luther. 2. Kor. 5:21 puhuu kuitenkin Fitzmyerin mukaan Jumalan vanhurskaudesta lahjana uskovalle, mikä antaa hänen mukaansa perustan Uudessa testamentissa Lutherin iustitia alienalle.

Fitzmyer tunnustaa myös dikaioo -verbin forenssisuuden ja juridisuuden vedoten sen vanhatestamentilliseen käyttöön. Hän kysyy kuitenkin, onko Jumalan juridinen julistus tehokas vai tehoton. Katolista efektiivistä vanhurskauttamista tukee Fitzmyerin mukaan Room. 5:19, jonka katastathesontai on faktitiivinen. Lisäksi on otettava huomioon muita soteriologisia tekstejä kuten Fil. 2:12–13 ja Room. 2:5–6 ja 14:10–12, jotka asettavat vanhurskauttamisen uskosta ja armosta oikeaan perspektiiviin: uskosta ja armosta pelastettu työskentelee Jumalan armon avulla pelastuakseen viimeisellä tuomiolla. Fitzmyerin mukaan Paavali ei pelännyt (oikein ymmärrettyä) synergismiä (1. Kor. 3:9 ja 15:10).

Trentolainen Paavali-tulkinta osa 3: loput dekreetit

helmikuu 16, 2010

Pahoittelen päivän viivästystä. Julkaisen nyt viimeisen osan Trenton konsiilin Paavali-tulkinnasta (gradustani poistettua materiaalia). Lisäisin vielä tiedotuksen siitä, että blogi toimii nykyään vanhan osoitteen lisäksi osoitteessa hyviauutisia.net.

Kolmannessatoista istunnossa julkaistu dekreetti eukaristian sakramentista (DE) viittaa Paavaliin suhteellisen niukasti, mutta muutama huomio on tehtävä. DE 1 mainitsee ”pyhän Paavalin” toistamat evankeliumien sanat eukaristian asetuksesta sekä kirkon, joka on ”totuuden pylväs ja perustus” (1. Tim. 3:15) ainaisen uskon Kristuksen olemukselliseen läsnäoloon sakramentissa.

DE 2 käsittelee eukaristian merkitystä. Paavalilta otetaan ajatus Kristuksen kuoleman julistamisesta hänen paluuseensa asti (1. Kor. 11:26) sekä kirkon, jonka pää Kristus on (1. Kor. 11:3, Ef. 5:23), ykseys ja riidattomuus (1. Kor. 1:10). DE 3 viittaa Room. 6:9:een opettaessaan, että eukaristiassa Kristus on läsnä ylösnousseena, hän ei enää kuole. DE 5 siteeraa Hepr. 1:6 käsitellessään Pojalle kuuluvaa (myös eukaristista) palvontaa. DE 7 käsittelee eukaristiaan kuuluvaa valmistautumista ja siteeraa Paavali varoituksia jakeissa 1. Kor. 11:27, 29. DE 8 viittaa vielä Gal. 5:6:n rakkautena vaikuttavaan uskoon, jolla sakramentti otetaan hengellisesti vastaan.

Rippi ja sairaiden voitelu

Neljännentoista istunnon dekreetissä ripistä (DR) ja sairaiden voitelusta (DS) Paavaliin viitataan vain muutaman kerran. DR 1:ssä Ef. 2:4 kuvailee Jumalaa laupeudessa rikkaaksi. DR 2:ssa käsitellään kirkon tuomiovaltaa syntisiin. 1. Kor. 5:12 osoittaa, ettei kirkon asia ole tuomita kastamattomia. ”Kokonaan toisin on niiden uskonveljien laita, jotka Herra Kristus on kasteen pesun kautta tehnyt kerran ruuminsa jäseniksi” - tässä on viittaus Gal. 6:10:een ja 1. Kor. 12:13:een. Näiden ihmisten on antauduttava kirkollisen tuomioistuimen eteen.

Gal. 3:27:ään viitaten konsiili opettaa kasteen antavan syntien täydellisen anteeksiannon, mutta ”parannuksen sakramentin kautta me emme voi päästä tähän uutuuteen ja ehjyyteen ilman monia kyyneleitä ja vaivoja”. Vaikka viittausta ei ole, mieleen palautuu DV:n 2. Kor. 7:10 sekä Paavalin ekskommunikoiman sukurutsaajan tapaus (1. Kor. 5:1-5, 2. Kor. 2:5-11).

DR 5 käsittelee synnintunnustusta ja viittaa Ef. 2:3:een opettaessaan, että myös ajatuksissa tehdyt kuolemansynnit tekevät ihmiset vihan lapsiksi. DR 8 puhuu hyvitysteoista ja soveltaa heihin 2. Tim. 3:5:n kovia sanoja. Armon tilan menettämiseen viitataan samoilla kohdilla kuin DV:ssä, tuomiovaroitukset lisätään vielä Hepr. 10:29:stä ja Room. 2:5:stä.

Hyvitystekojen sanotaan tekevän meistä Kristuksen kaltaisia, joka itse kantoi hyvityksen puolestamme (Room. 5:10) ja josta kaikki kykymme on peräisin (2. Kor. 3:5), niin että meillä on sen kautta mitä varmin pantti siitä, että jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, me yhdessä myös kirkastumme (Room. 8:17). Hyvittämisemme ei siis ole meidän irrallaan Kristuksesta (2. Kor. 3:5), mutta hänen kanssaan voimme kaikkea (Fil. 4:13). Niinpä koko meidän kerskauksemme on yksin Kristuksessa (1. Kor. 1:31, 2. Kor. 10:17, Gal. 6:14).

DS viittaa Paavaliin vain kerran, kun se määrittelee, että viimeisen voitelun voi antaa vain seurakunnan vanhin eli ”vanhinten kätten päällepanemisen kautta” (1. Tim. 4:14) vihitty pappi.

Istunnot 21-25

21. istunnossa esitetään oppi kommuunion jakamisesta molemmissa muodoissa. Paavaliin viitataan, kun halutaan osoittaa, että kirkolla on valta säätää ja muuttaa tällaisia käytäntöön liittyviä asioita, kunhan sakramentin olemus säilytetään. 1. Kor. 4:1:ssä Paavali kutsuu itseään Jumalan salaisuuksien haltijaksi ja eukaristisen perikoopin jälkeen jakeessa 1. Kor. 11:34:ssä hän sanoo säätävänsä muista asiaan liittyvistä seikoista tullessaan itse paikalle.

22. istunnon dekreetti messu-uhrista (DM) viittaa Paavaliin oppinsa tueksi. DM 1:ssä Hepr. 7:11, 19, 27, 9:12, 26, 28 osoittavat, että Kristus kantoi itsensä kerran uhriksi Isälle hankkiakseen meille iankaikkisen lunastuksen ja täydellisyyden, jota leeviläisen pappeuden aikana ei voitu saavuttaa. Kristuksen pappeuden ei ollut kuitenkaan tarkoitus lakata kuolemassa, vaan hän jätti morsiamelleen kirkolle uhrin, ”jonka kautta tuo kerran ristillä verisesti kannettu uhri tulisi läsnäolevaksi ja sen muisto säilyisi aikojen loppuun asti ja sen pelastava voima tulisi kohdennetuksi meidän päivittäin tekemiimme synteihin niiden anteeksisaamiseksi”. Viitteet ovat Hepr. 5:6, 9:15, 1. Kor. 11:23.

Kristus asetti apostolit uuden liiton papeiksi sanoessaan ”Tehkää tämä minun muistokseni” (1. Kor. 11:24). Jeesus asetti pääsiäisaterian syötyään uuden liiton pääsiäisen antamalla itsensä uhrattavaksi muistona hänen siirtymisestään tästä maailmasta Isän luo. DM kuvailee tätä todellisuutta Kol. 1:13:n sanoin. Apostoli Paavalin sanotaan viitanneen selkeästi messu-uhriin kirjoittaessaan korinttilaisille, etteivät ne, jotka ovat saastuttaneet itsensä olemalla osalliset riivaajien pöydästä, voi tulla osallisiksi Herran pöydästä, ”tarkoittaen pöydällä kummassakin tapauksessa alttaria” (DM 1). DM 2 soveltaa vielä messu-uhriin Hepr. 4:16:n sanoja – siinä astumme Jumalan eteen ja saamme armoa ja laupeutta.

23. istunnon dekreetissä pappeuden sakramentista julistetaan ensin, että kirkossa on uusi pappeus, joksi vanha on muutettu (Hepr. 7:12). Vihkimysten asteita käsiteltäessä viitataan diakoneihin (1. Tim. 3:8-10), ja vihkimyksen sakramentaalisuutta perustellaan 2. Tim. 1:6-7:llä. Kirkollista hierarkiaa tuetaan 1. Kor. 12:28, 29:llä. 24. istunnon oppi avioliiton sakramentista viittaa jakeisiin Ef. 5:25, 32, ja sen kaanonit viittaavat 1. Kor. 7:ään tukeakseen toisaalta avioliiton purkamattomuutta ja toisaalta selibaatin ylemmyyttä.

25. istunnon dekreetti kiirastulesta viittaa pastoraalikirjeisiin kolmesti varoittaessaan asioista, jotka eivät edistä hurskautta. Kiirastulta ei kuitenkaan enää käsitellä sen syvällisemmin, sillä siihen on jo viitattu DV:ssä ja DM:ssä. Pyhien kunnioitusta sen sijaan perustellaan muun muassa sillä, että he ovat Kristuksen eläviä jäseniä ja Pyhän Hengen temppeleitä (1. Kor. 3:16, 6:15, 19). On jumalatonta väittää pyhimyshartauden vähentävän Kristuksen, ainoan välimiehen (1. Tim. 2:5) kunniaa.

Kolme uutta blogia

helmikuu 8, 2010

Tällä kertaa haluaisin vain ilmoittaa kolmesta uudesta blogista. Olen vihdoin päättänyt aloittaa kirjoittamisen myös englannin kielellä - maailmanlaajuiseen apologetiikkaan osallistumistani voi siis tästedes seurata englanniksi osoitteessa saunadebates.wordpress.com. Blogi on vielä aivan aluillaan, mutta eiköhän se kasva viikkojen ja vuosien kuluessa. Toistaiseksi olen suunnitellut sen fokuksen paljon kapeammaksi kuin Hyviä uutisia -blogin, sillä yleisluontoista apologiaa on englanniksi enemmän kuin tarpeeksi jo nyt.

Sauna debates -blogin kohteena ovat yksittäiset muita uskoja edustavat apologeetat, joiden spesifit argumentit kaipaavat käsittelyä ja vaativat vastausta. Näihin eivät yleiset apologetiikkasivustot ja -järjestöt yleensä pysty kiinnittämään paljoakaan huomiota. Ensimmäisiksi kohteikseni olen valinnut kalvinistiapologeetta James Whiten ja sedevakantistiapologeetta Peter Dimondin. Tulevaisuudessa saatan hyvinkin ottaa kantaa muihinkin englanninkielisiin apologeettoihin. Tämä on suuri ja tietyllä tavalla pelottavakin askel, minkä vuoksi lähestymistapani on alusta asti nöyrä ja rehellinen. En lähde niinkään sotaan kuin tutkimusmatkalle.

Kahdesta muusta blogista mainitsinkin jo uutiskirjeessä. Ne ovat vironkielinen Paavali-blogi Püha Paulus vallutab Eestit sekä suomenkielinen Abortti-blogi yhdessä Oskari Juurikkalan kanssa. Abortti-blogin kirjoittajiksi saa liittyä mukaan, ilmoittakaa jos olette halukkaita osallistumaan kirjoituksinenne. Paulus-blogi sen sijaan on hitaasti mutta toivottavasti varmasti edistyvä sarja lyhyitä kommentaareja tai tiivistelmiä Paavalin kirjeistä vironkielisille. Sanaa blogeista saa tietysti levittää eteenpäin sopiville henkilöille!

Dikaiosyne-sanueesta

helmikuu 1, 2010

Sain luettua Aarne Toivasen väitöskirjan Dikaiosyne-sanue Paavalin kielenkäytössä (Helsinki 1975). Kirja ei ole helpointa mahdollista luettavaa, mutta ainakin yksi asia siitä käy harvinaisen selväksi: Paavalin vanhurskausterminologia on kaikkea muuta kuin yksinkertaista ja selvää.

Toivasen väitöskirja herättää äärimmäiseen varovaisuuteen Raamatun tekstien käytössä, sillä samalla sanalla voidaan samankin kirjoittajan teksteissä tarkoittaa monenlaisia asioita. Kun tähän lisätään Raamatun sisäisten eri kirjoittajien keskinäiset erot sanojen käytössä, on suhtauduttava hyvin varauksellisesti yksityisiin mielipiteisiin ja pelkistäviin esityksiin siitä, mitä “Raamattu (tai Paavali) opettaa vanhurskauttamisesta”.

Toivanen tutkii dikaiosyne-sanuetta (dikaios, dikaioo, jne eli vanhurskas, vanhurskauttaa jne) seitsemässä semanttisessa kentässä (laki, tuomio, evankeliumi, armo, sovitus, hyvät teot, muita merkityssuhteita) ja etsii sanojen merkitystä mm. konteksteissa esiintyvien vastakohtaparien avulla. Lisäksi Toivanen selvittää sanueen konteksteja (apologia, tuomiopuhe, pelastuksenjulistus, eksegeesi, pareneesi), tyylitasoja (revelaatiotyyli, pleonastinen tyyli, legaalityyli, arkityyli) ja kieliopillisia rakenteita.

Hän päätyy toteamaan, että “eri tutkijat ovat tavallisesti omaksuneet yhdelle merkityskentälle kuuluvia piirteitä ja tulkinneet niiden avulla sanueen kaikki muut esiintymät” (s. 182-183). Kanta, jonka mukaan “sanueen kaikissa nomini- ja verbijohdoksissa säilyisi kaikkialla samoja merkityspiirteitä, ei ole osoittautunut oikeaksi” (s. 183).

Mielenkiintoisia yksityiskohtia

Poimin tähän muutamia Toivasen kiinnostavia löytöjä sen kummemmin niitä systematisoimatta. Ensinnäkin Toivanen huomioi, että Paavalin tapa käyttää sanuetta “on toisinaan lähellä juutalaisen yhteisön yleisiä tottumuksia”, tästä esimerkkinä Room. 2:5 ja 2. Kor. 9:9-10. Toisaalta myös hellenistisessä ympäristössä tunnettuja merkityksiä esiintyy: näistä esimerkkeinä Room. 5:7 ja Fil. 4:8. (s. 182)

Toivanen tarjoaa myös katolisen apologetiikan näkökulmasta hyödyllisiä huomioita. Vanhurskauttaa-verbistä Toivanen kirjoittaa, että se “kuuluu johto-opillisesti kausatiivisiin eli aiheutusta ilmaiseviin verbeihin” (s. 106), ja että “ainakaan ahtaasti forensinen ei tee oikeutta sanueen verbille annetulle merkitykselle” (s. 154). Tässä yhteydessä Toivanen tukeutuu kontekstin tarjoamiin lähivastineisiin: hina dikaioothoomen ek pisteos saa lähivastineekseen hina teen hyiothesian apolaboomen ja hina teen epangelian tou pneumatos laboomen (Gal. 2:16, 3:24 ja 3:14, 4:5).

Room. 5:1-2 saa myös mielenkiintoisen käsittelyn: “Painopiste ei enää sijoitu ‘uskomista’ merkitsevälle lekseemille… Verbin juridinen konnotaatio ei ole vahva ja sen kontekstissa saama assosiaatioaineisto on luonteeltaan kultillista ja liturgista (di’ hou, proagoogee eis teen kharin).” (s. 156) Tämä antaa tukea sille, että Paavali kuvaisi näissä jakeissa kasteen armoon siirtymisen vaikutuksia. Alaviite lisää, että tekstiin sisältyy liittymäkohtia VT:n porttiliturgioiden kielenkäyttöön.

1. Kor. 6:11 saa Toivaselta nimityksen “katolisen vanhurskauttamisopin ‘locus classicus’” (s. 162). Kohtaan sisältyvän ilmaisun tarkoituksena on Toivasen mukaan “osoittaa kasteen aikaansaama ‘muutos’”, ja siihen liittyy “kontekstin johdosta myös moraalisia konnotaatioita” (s. 162). Lopuksi on kiinnostavaa huomata, että yksi Toivasen merkityskentistä on “hyvät teot”. Tässä Toivanen käsittelee kohtia 2. Kor. 9:9-10, Fil. 1:11, Room. 6:12-21 ja Room. 14:17.

“Sanue esiintyy muutaman kerran korpuksessa myös semanttisessa kentässä, jonka muodostavat ‘hyväntekemistä’, ‘lähimmäisenrakkautta’ tms. merkitsevät sanat. Niiden semanttisena subjektina on aina ‘ihminen’ ja vastakohtina ‘moraalista rikkomusta’, ‘pahetta’ (adikia, hamartia, jne) tms. merkitsevät sanat. Tässä kentässä esiintyy kuitenkin ainoastaan sanueen substantiivijohdos, jota kaikissa tapauksissa on käytetty ihmisen ominaisuuden nimenä.” (s. 167)

Tämä vain muistutuksena niille, jotka vastaisivat kysymykseen “Mitä on raamatullinen/paavalilainen vanhurskaus?” sulkemalla pois kaikki hyvät teot automaattisesti ja absoluuttisesti, kokonaan ja kaikissa merkityksissä. Dikaiosyne-sanue on monimutkainen ja suurta tarkkuutta vaativa haaste.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: